Nouse siivillesi ja

lähetä liikei­deasi lentoon.

FixUi antaa nostetta!

Ota yhteyttä

Nouse siivillesi ja
kiihdytä liikei­deasi lentoon
FixUi antaa nostetta!

Ota yhteyttä

FixUi Oy

Apua palvelusi, tuotteesi ja liike­toi­mintasi kehit­tä­miseen

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­tymän suunnit­teluun.

Autamme nostamaan palve­lu­muo­toilusi parhaalle mahdol­li­selle tasolle ja edistämään liike­toi­min­taasi. Varmis­ta­malla tuotteidesi helppo­käyt­töi­syyden ja yliver­taisen käyttä­jä­ko­ke­muksen, saat takuu­var­masti enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita.

Tulevai­suu­dessa kaivataan erityisiä näkökulmia jalos­tamaan liikeideat käytän­nöksi. Usein ensim­mäinen muutos alkaa oman mukavuusa­lueen ulkopuo­lelta.

Monia­lainen tiimimme tarjoaa ainut­laa­tuisia digitaa­lisia ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin!

Mikä sinun liike­toi­mintasi haaste on?
FixUi palve­luk­sessasi järjellä ja tunteella!
Pekka Moilanen, käytettävyysasiantuntija

Käytettävyys­palvelut

Käytettävyys­palvelut nostavat tuotteesi ja palvelusi käyttö­mu­ka­vuutta; selkeyttä ja helppoutta. Käytet­tä­vyys­pal­ve­lui­himme kuuluvat käyttöliittymä­suunnittelu, käyttä­jä­ko­ke­muksen suunnittelu ja käytettävyys­testaus.

palvelu­muotoilu

Palvelu­muotoilu auttaa sinua tehos­tamaan nykyisiä palve­luitasi ja tunnis­tamaan uusia palve­lui­deoita asiakas­läh­töi­sesti. Palvelu vastaa sekä asiak­kaasi tarpeita että yrityksesi liike­toi­min­nal­lisia tavoit­teita.
Elina Koski, Palvelumuotoilija
Graafinen suunnittelija Mia Rissanen

Graafinen suunnittelu

Graafi­sella suunnit­te­lulla yrityksesi ja tuotteesi erottuvat kilpai­li­joista. Huolella suunni­teltu visuaa­lisen ilme luo yrityk­sellesi uskot­ta­vuutta ja luotet­ta­vuutta vaikuttaen koko yrityksesi brändiin.

netti­sivut ja verkkokauppa

Netti­sivut ovat yrityksesi koti, tukikohta ja markki­noin­ti­kanava inter­ne­tissä. Tule ilmaiseen websi­vuston kehitys­työ­pa­jaamme, niin pistetään yrityksesi kotisivut ja netti­kauppa kuntoon!
Web-koodari, Mika Väisänen

FixUi:n ammat­ti­laisten tuella saimme käyttö­liit­tymän suunni­teltua nopeasti ja pystyimme itse keskit­tymään palvelun kehit­tä­miseen. Loppu­tulos on käytet­tä­vyy­deltään loistava.

Olemme todella tyyty­väisiä FixUi:n rautaiseen ammat­ti­taitoon ja joustavaan työsken­te­ly­tapaan. Voimme lämpi­mästi suosi­tella FixUi:ta ja tulemme itse käyttämään heidän palve­luitaan tulevai­suu­dessa.”

 

Teemu Kivioja CEOTecinspire

FixUI:n graafik­ko­tiimi kirjai­mel­li­sesti ylitti odotuk­semme. Viestintä toimi, asennoi­tu­minen oli huippu­luokkaa, sekä projek­ti­ko­ko­naisuus järjestyi nopeil­lakin muutok­silla toimi­vaksi. Tilai­suuden tullessa käytämme jatkos­sakin FixUI:n palve­luita ja suosit­te­lemme lämpi­mästi sitä muillekin!”  

 

Daniel Rantala CEO – Musicu Oy

Asian­tuntija-arviointi tehtiin staatisten UI-kuvien perus­teella, tästä huoli­matta löydykset olivat erittäin hyödyl­lisiä palvelun käytet­tä­vyyden kehit­tä­mistä ajatelleen. Mielestäni tämä saavu­tettiin arvioijan perus­teel­lisen palvelun toimin­nal­li­suuksien selvit­tä­mistyön ansiosta.”  

 

Diana Volks­honskaia Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija – Discendum Oy

Luotettava, nopea, innova­tii­vinen ja reipas, jolla asiat hoituvat. Lisäksi vielä ihan hassu asia, FixUi:sta tulee mieleeni villa­sukat mikä tarkoittaa lämmintä ja turval­lista.”

 

Auli Lukkarila CEOLucca Consult