FIXUI BLOGI

Infor­ma­tii­vinen UI-grafiikka

Infor­ma­tii­vinen UI-grafiikka

Visuaa­li­sella suunnit­te­lulla on tärkeä tehtävä tehdä tuote houkut­te­le­vaksi juuri omalle kohde­ryh­mälleen ja sillä viestitään brändiä. Mutta käyttö­liit­tymän visuaa­li­sella suunnit­te­lulla on toinenkin rooli; sillä tuetaan helppo­käyt­töi­syyttä, saavu­tet­ta­vuutta ja annetaan tietoa. Visuaa­linen suunnittelu on siis myös infor­ma­tii­vista.

Miten käytet­tä­vyys­suun­nittelu tuo yrityk­selle voittoa?

Miten käytet­tä­vyys­suun­nittelu tuo yrityk­selle voittoa?

Moni UX-suunnit­­telua yrityk­seensä harkitseva voi raapia päätään kuunnel­lessaan suunnit­te­lijan innos­tu­nutta esitystä hänen palve­luistaan. Termejä heitellään, puhutaan proses­seista ja käyttäjien tunte­mi­sesta, mutta mitä minä asiak­kaana tästä konkreet­ti­sesti hyödyn?