Miten mitata palve­lu­muo­toilun tuloksia?

Miten mitata, onnis­tuuko palvelu­muotoilu-toimen­pi­teenne? Päästäänkö asetet­tuihin tavoit­teisiin? Tietenkin muutoksia voi huomata mittaa­mat­takin monella tavalla: Yhä useampi asiak­kaanne kertoo tutta­vansa suosi­telleen palve­luanne hänelle, kävijä­määrät...

Palve­lu­muo­toilun prosessi ja menetelmät

Palvelu­muotoilu itsessään ei ole menetelmä vaan yksin­ker­tais­tettuna sillä tarkoi­tetaan asiakas­läh­töisten palve­luiden suunnit­telua kokonai­suu­dessaan. Palvelu­muotoilu on laaja termi. Palve­lu­muo­toilun menta­li­tee­tissa ihmis­lä­heisyys; empatia, ihmisten...

Mitä Palvelu­muotoilu (pamu) on?

Pamu yksin­ker­tai­suu­dessaan Palve­lu­muo­toi­lulle on varmaan yhtä paljon määri­telmiä kuin sillä on tekijöi­täkin. Yksin­ker­tai­suu­dessaan palve­lu­muo­toi­lulla suunni­tellaan asiakas­läh­töisiä palve­luita. Palvelu­muotoilu ei ole menetelmä vaan sillä...

Top 4 syytä miksi jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Yrityksille kotisivuja kauppaavia tekijöitä on moneen junaan. Turhan usein saamme kuulla uusien asiak­kai­demme kertomina kauhu­ta­ri­noita, kuinka edellinen kotisivu-projekti oli venäh­tänyt viikoista kuukausiin eikä tästäkään huoli­matta käteen jäänyt...

Mikä ihmeen käyttöliittymä­suunnittelu?

Käyttö­liittymä (Englannin kielen sanasta User Interface, lyhen­nettynä UI) on laitteen, ohjel­miston tai minkä tahansa muun tuotteen tai palvelun osa, jonka kautta käyttäjä on vuoro­vai­ku­tuk­sessa niiden kanssa. Ohjel­mis­toissa käyttö­liittymä tarkoittaa sitä...

WordPress-ylläpidon merkitys netti­si­vullesi

Helposti voisi kuvitella, että kun yrityksen tai yhdis­tyksen uuden­karhea WordPress-kotisivu julkaistaan niin se toimittaa virkaansa kiltisti maailman tappiin asti, tai ainakin siihen asti kunnes se lopulta korvataan uusilla sivuilla. Näin ei kuitenkaan...