Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija Panu

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Panua käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla? Olen Panu, ja teen FixUilla UI- ja UX-suunnit­telua sekä käytet­tä­vyys­tes­tausta. Keitän myös...

Toimi­tus­johtaja Eeva

Haastat­te­limme toimi­tus­joh­ta­jaamme Eevaa yrittä­jyy­destä ja FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Miksi aloit yrittä­jäksi? Olin silloin tällöin haaveillut yrittä­jäksi ryhty­mi­sestä ja kun edellisen työnan­tajan palve­luk­sessa YT:ssä sain potkut niin tiesin mitä...

Graafikko Katja

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Katjaa graafisen suunnit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla? Olen Katja ja aloitin FixUi:lla vuosi sitten. Taustallani on laaja-alainen kokemus...

Sisäl­lön­tuottaja Anne

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Annea sisäl­lön­tuo­tannon merki­tyk­sestä ja siitä, millaista on työsken­nellä FixUi:lla. 1. Mitä teet FixUi:lla? Tehtä­viini kuuluu sisällön­tuotanto eri kanaviin kuten esimer­kiksi netti­si­vuille, verkko­kaup­poihin ja someen....

Miten mitata palve­lu­muo­toilun tuloksia?

Miten mitata, onnis­tuuko palvelu­muotoilu-toimen­pi­teenne? Päästäänkö asetet­tuihin tavoit­teisiin? Tietenkin muutoksia voi huomata mittaa­mat­takin monella tavalla: Yhä useampi asiak­kaanne kertoo tutta­vansa suosi­telleen palve­luanne hänelle, kävijä­määrät...

Palve­lu­muo­toilun prosessi ja menetelmät

Palvelu­muotoilu itsessään ei ole menetelmä vaan yksin­ker­tais­tettuna sillä tarkoi­tetaan asiakas­läh­töisten palve­luiden suunnit­telua kokonai­suu­dessaan. Palvelu­muotoilu on laaja termi. Palve­lu­muo­toilun menta­li­tee­tissa ihmis­lä­heisyys; empatia, ihmisten...