Markki­noin­ti­gra­fiikkaa Canvasta

Joskus voi tulla työelä­mässä vastaan tarve luoda markki­nointiin liittyvää grafiikkaa lyhyellä varoi­tusa­jalla. Joillakin ihmisillä graafiset ja taiteel­liset taidot voivat rajoittua vähäi­sestä pinta­raa­pai­susta henki­lö­koh­taiseen...

Infor­ma­tii­vinen UI-grafiikka

Miksi palkata graafikko piirtämään käyttö­liit­ty­määnne? Visuaa­li­sella suunnit­te­lulla on perin­tei­sesti tärkeä tehtävä tehdä tuote houkut­te­le­vaksi juuri omalle kohde­ryh­mälleen ja sillä viestitään brändiä. Mutta käyttö­liit­tymän visuaa­li­sella...

Mikä ihmeen brändin­hal­linta?

”Äiti, täällä olis sulle aivan hirveästi töitä.” Tokaisi lapseni ajaes­samme vanhan teolli­suusa­lueen halki. ”Mitenkä niin?” Kysyin ihmetellen ja sain vastauk­seksi: ”No täällä on hirveän­nä­köisiä logoja, tosi vanhan­ai­kaisia.” ”Fiksu vekara vai mitä? Graafinen...

Top 4 syytä miksi jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Yrityksille kotisivuja kauppaavia tekijöitä on moneen junaan. Turhan usein saamme kuulla uusien asiak­kai­demme kertomina kauhu­ta­ri­noita, kuinka edellinen kotisivu-projekti oli venäh­tänyt viikoista kuukausiin eikä tästäkään huoli­matta käteen jäänyt...

Miten netti­sivut yrityksille FixUi:lla raken­netaan?

Tiesitkö, että tehok­kaiden netti­si­vujen rakentaminen yrityk­sellesi ei ole harras­te­li­ja­koo­darin hommaa? Netti­si­vujen rakentaminen on monipuo­lista työtä, jossa tarvitaan hyvää osaamista eri osa-alueilta. Meidän tavoit­teena on aina ymmärtää...

Millainen on hyvä verkkosivu?

Hyvä verkkosivu ihastuttaa, huono vihas­tuttaa. Ensivai­ku­telma on tärkeää verkko­maa­il­massa, jossa ratkaisuja tehdään vain muuta­missa sekun­neissa. Hyvältä sivulta asiakas löytää nopeasti etsimänsä. Hyvä verkkosivu heijastaa yrityksen brändiä, löytyy...