Infor­ma­tii­vinen UI-grafiikka

Miksi palkata graafikko piirtämään käyttö­liit­ty­määnne? Visuaa­li­sella suunnit­te­lulla on perin­tei­sesti tärkeä tehtävä tehdä tuote houkut­te­le­vaksi juuri omalle kohde­ryh­mälleen ja sillä viestitään brändiä. Mutta käyttö­liit­tymän visuaa­li­sella...

Miten käytet­tä­vyys­suun­nittelu tuo yrityk­selle voittoa?

Mikähän sateen­tekijä tuokin yrittää olla? Muokkaus 8.11.2018. Samoihin aikoihin tämän kirjoi­tuksen kanssa julkaistiin McKinseyn laaja tutkimus samasta aiheesta. Kannattaa tutustua tutki­muk­sesta kirjoi­tettuun artik­keliin, jos syven­ty­minen aiheeseen kiinnostaa:...

Käytettävyystestaus — miten se tehdään

Käytet­tä­vyys­tes­tauk­sella saadaan palau­tetta palvelun/tuotteen helppo­käyt­töi­syy­destä. Testattava kohde voi olla proto­tyyp­pi­vai­heessa oleva palvelu tai valmis ratkaisu, jota halutaan parantaa. Jotta saadaan mahdol­li­simman oikeita paran­nuseh­do­tuksia...

Mikä ihmeen rauta­lan­ka­malli?

Rauta­lan­ka­malli (eng. wireframe) on matalan tarkkuus­tason graafinen raken­nelma verkko­sivun tai sovel­luksen sisäl­löstä, elemen­teistä, toimin­nal­li­suuk­sista ja sen käyttäy­ty­mi­sestä, vähän niin kuin luuranko. Malli tarjoaa suunta­viivat raken­teelle,...

Mikä ihmeen käyttöliittymä­suunnittelu?

Käyttö­liittymä (Englannin kielen sanasta User Interface, lyhen­nettynä UI) on laitteen, ohjel­miston tai minkä tahansa muun tuotteen tai palvelun osa, jonka kautta käyttäjä on vuoro­vai­ku­tuk­sessa niiden kanssa. Ohjel­mis­toissa käyttö­liittymä tarkoittaa sitä...

Kotisi­vujen käytet­tä­vyyden tarkis­tus­lista — Osa 2

Käytet­tä­vyyteen panos­ta­minen on kannat­tavaa, koska se lisää sivus­tolla vierailuja tuoden lisää asiak­kaita ja sitä kautta se kasvattaa liike­vaihtoa. Se parantaa asiakas­virtaa, lisää käyttäjän vierai­luaikaa sivus­tolla, sekä saa asiak­kaasi tekemään toivottuja...