Mikä ihmeen rauta­lan­ka­malli?

Rauta­lan­ka­malli (eng. wireframe) on matalan tarkkuus­tason graafinen raken­nelma verkko­sivun tai sovel­luksen sisäl­löstä, elemen­teistä, toimin­nal­li­suuk­sista ja sen käyttäy­ty­mi­sestä, vähän niin kuin luuranko. Malli tarjoaa suunta­viivat raken­teelle,...

Mikä ihmeen käyttöliittymä­suunnittelu?

Käyttö­liittymä (Englannin kielen sanasta User Interface, lyhen­nettynä UI) on laitteen, ohjel­miston tai minkä tahansa muun tuotteen tai palvelun osa, jonka kautta käyttäjä on vuoro­vai­ku­tuk­sessa niiden kanssa. Ohjel­mis­toissa käyttö­liittymä tarkoittaa sitä...

Kotisi­vujen käytet­tä­vyyden tarkis­tus­lista — Osa 2

Käytet­tä­vyyteen panos­ta­minen on kannat­tavaa, koska se lisää sivus­tolla vierailuja tuoden lisää asiak­kaita ja sitä kautta se kasvattaa liike­vaihtoa. Se parantaa asiakas­virtaa, lisää käyttäjän vierai­luaikaa sivus­tolla, sekä saa asiak­kaasi tekemään toivottuja...

Miten netti­sivut yrityksille FixUi:lla raken­netaan?

Tiesitkö, että tehok­kaiden netti­si­vujen rakentaminen yrityk­sellesi ei ole harras­te­li­ja­koo­darin hommaa? Netti­si­vujen rakentaminen on monipuo­lista työtä, jossa tarvitaan hyvää osaamista eri osa-alueilta. Meidän tavoit­teena on aina ymmärtää...

Kotisi­vujen käytet­tä­vyyden tarkis­tus­lista — Osa 1

Käytettävyys on yksi verkko­sivun laatu­mää­ri­tel­mistä. Se määrit­telee kuinka helposti ja nopeasti käyttäjä löytää tarvit­se­mansa tiedon ja pystyy käyttämään palvelua (eli tekemään jonkun toimen­piteen esimer­kiksi varaamaan ajan yrityk­seltäsi). Käytet­tä­vyyteen...