Tarina asiakas­ko­ke­muk­sesta

Mikä olo sinun asiak­kaillesi jää? Pienet erot toimin­ta­ta­pojen valin­noissa voivat aiheuttaa suuria eroja asiakas­tyy­ty­väi­syy­dessä. Olen viime aikoina epäon­nis­tu­neiden kiinteis­tö­kaup­pojen johdosta joutunut olemaan tekemi­sissä sekä asianajo- että...

Huippuja kokemuksia

Yksi asioista, jonka ihmiset muistavat parhaiten kokemuk­sistaan, ovat huippu­hetket. Silti leijo­nanosa suunnit­te­lusta painottuu käytet­tä­vyy­son­gelmien ratkai­se­miseen ja vain pieni siivu huippu­ko­ke­musten suunnit­teluun. Onko tämä suoma­laista...

Miten mitata palve­lu­muo­toilun tuloksia?

Miten mitata, onnis­tuuko palvelu­muotoilu-toimen­pi­teenne? Päästäänkö asetet­tuihin tavoit­teisiin? Tietenkin muutoksia voi huomata mittaa­mat­takin monella tavalla: Yhä useampi asiak­kaanne kertoo tutta­vansa suosi­telleen palve­luanne hänelle, kävijä­määrät...

Palvelu­muotoilu edestä ja takaa

Jokaiseen palveluun kuuluu näkyviä ja näkymät­tömiä asioita. Ajatel­laanpa vertaus­kuvana teatteria. Yleisö näkee teatte­rissa lähinnä vain näytte­lijät lavalla. Mutta taustalla tapahtuu paljon! Mitä jos näytte­lijän hyväksi taustalla ei tehtäi­sikään mitään? Silloin...

Palve­lu­muo­toilun prosessi ja menetelmät

Palvelu­muotoilu itsessään ei ole menetelmä vaan yksin­ker­tais­tettuna sillä tarkoi­tetaan asiakas­läh­töisten palve­luiden suunnit­telua kokonai­suu­dessaan. Palvelu­muotoilu on laaja termi. Palve­lu­muo­toilun menta­li­tee­tissa ihmis­lä­heisyys; empatia, ihmisten...