FixUi yritys­tarina

touko 15, 2018 | FixUi

FixUi:n toimin­taidea
FixUi:n toimin­taidean pohjalla oli toimi­tus­joh­tajana toimivan Eevan asenne käyttää itse vain niitä laitteita ja ohjel­mistoja, joita on helppo tai pakko käyttää. Eeva ajatteli, että hänen kaltai­siaan ihmisiä on paljon muitakin ja hän halusi suunni­tella helppo­käyt­töisiä ratkaisuja, joita käytetään mielellään.

FixUi:n tarina alkoi Yritys­ta­komon tiloista Elekt­ro­niik­ka­tieltä Oulussa vuonna 2011. Vuoden 2012 alussa saatiin oma toimis­tokin Tekno­lo­gia­ky­lästä.

Eeva huomasi pian, ettei saa tehtyä myyntiä kunnolla, jos itse tekee kaikki työtkin. Eevan tavoit­teena oli osallistua itse työn tekoonkin, mutta ei enää 100%. Ensim­mäinen työntekijä Pekka aloitti käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lijana melko pian.

Työti­lauksia alkoi tulla mukavasti ja niiden myötä tarve uudelle työnte­ki­jälle. Elina-graafikko aloitti 2012 keväällä.

Asiakas­kunnan ja töiden kehit­ty­minen
Ensim­mäiset asiakkaat olivat Eevan tuttuja aikai­sem­mista työteh­tä­vistä, jotka halusivat tehdä yhteis­työtä pienemmän persoo­nal­lisen yrityksen kanssa. Aluksi auteltiin oululaisia startup-yrityksiä, jotka kehit­tivät mobii­li­so­vel­luksia.

Seuraa­vaksi asiak­kaiksi tulivat pienet aloit­te­levat ohjel­mis­to­talot ja pelifirmat, joilla ei ollut omaa graafikkoa. Näin taloon alkoi tulla grafiik­ka­töitä.

Myöskin tekno­lo­gia­kylän naapu­ri­fir­moista alkoi tulla asiak­kaita kuten myös Eevan entisistä työka­ve­reista.

Käytet­tä­vyys­tes­taus­asiak­kaita alkoi tulemaan vuonna 2014.

2015 vuoden alussa alettiin tekemään webbi­sivuja aluksi muiden töiden välissä ikään kuin täyte­töinä, kun oli aikaa.

2016 alkoivat palve­lu­muo­toi­lutyöt. Ensin pidettiin palve­lu­muo­toi­lu­kou­lu­tuksia ja siitä kehkeytyi ensim­mäiset pari projektia.

Henki­lö­kunta ja projek­ti­määrä kasvoivat vuoden 2017 loppu­puo­lella. Voitiin päätellä, että ollaan tehtyä asioita oikein, koska asiak­kaita tuli lisää ja firmalla alkoi olla nimeäkin.

Viime vuonna 2017 tuli paljon kysyntää mainos­toi­mis­to­kal­tai­selle työlle, webbi- ja somepuo­lelle alettiin tekemään paljon töitä, jolloin voitiin palkata lisää väkeä taloon.

Asiakas­sektori laajeni kovasti, koska aikai­semmin oltiin tehty töitä suurem­mille ohjel­mis­to­ta­loille, mutta viime vuonna 2017 alettiin tekemään kaiken kokoi­sille firmoille – ollaan palattu osittain juurille, ympyrä sulkeu­tunut – autetaan taas startupeja ja yrittäjiä kuin yrittäjiä ohjel­mis­to­ta­lojen lisäksi. Tyypil­linen asiakas on pieni firma, joka tarvitsee apua markki­nointiin.

Tänään meitä on jo 10 tekijää palve­le­massa asiak­kai­tamme.

Miksi nimi FixUi?
Haluttiin olla ”naapurin tyttö/poikafirma”, jossa ollaan mukavia ja autellaan kavereita eikä olla mitään nokka­pys­tyssä porukkaa. Lisäksi toiveena oli suoma­lainen nimi, jota lähdettiin ideoimaan.

Vaihtoehtoja oli lopulta kymmeniä, joista valittiin FixUi. FixUi-nimellä on kaksi tarkoi­tusta: korjaa käyttö­liittymä ja fiksu.

Suurin haaste matkan varrella
Suhdanteet vaikut­tavat paljon ja nopeasti digimark­ki­noilla. Toisaalta projek­timme ovat suhteel­lisen lyhytai­kaisia, joten jatku­vasti täytyy olla paljon myyntiä. Tyypil­linen tilanne työpai­kalla on sellainen, että meidän jokai­sella työnte­ki­jällä on monta projektia päällekkäin. Kuitenkin me muistamme, että jokainen asiakas on yhtä tärkeä, vaikka kyse olisi vain parin tunnin työstä.

Ilon aihe
Parasta on, että ollaan saatu hyvä ja toimiva tiimi, jossa on kaikilla hyvä työsken­nellä. Iloit­semme uusista asiak­kaista ja hyvästä asiakas­pa­laut­teesta olemassa olevilta asiak­kailta.

Uusi toimisto löytyi elokuussa 2017 Franzenin talosta, mikä selvästi loi lisää Me-henkeä. Meidän kodik­kaaseen toimistoon asiak­kaatkin tulevat mielellään käymään.

Tulevai­suuden näkymät
Yrityk­sillä menee nyt hyvin ja se näkyy myös meidän kysyn­nässä nopeasti. Yrityk­sillä on rahaa inves­toida ja kasvaa, jolloin meitä tarvitaan avuksi. Huomattiin, että netti­sivut eivät riitä yrityksille vaan he tarvit­sevat myös monen­laista muuta markki­noin­tiapua. Emme kuitenkaan unohda sitä, mistä kaikki lähti liikkeelle, eli käytettävyys- ja käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu­puolta, joka meillä toimii edelleen vahvana. Nousevana alana, meiltä myös kysellään enemmän ja enemmän palve­lu­muo­toilua. Haluamme olla suunnit­te­le­massa tuotteita ja palve­luita, joita ihmiset haluavat ja osaavat käyttää.

Selkeästi asiak­kaiden tarve tulee lisään­tymään FixUi:n palve­luihin. Nyt ollaan saatu mahtava monio­saa­ja­po­rukka kasaan, joka on tehnyt paljon töitä yhdessä ja työkäy­tännöt ovat hitsaan­tuneet toimi­viksi. Työtiimit toimivat tehok­kaasti ja kivasti yhdessä. Porukka ymmärtää, että palkan maksaa asiakas ja siksi asiakas on aina ykkönen. Pienessä firmassa saa ottaa vastuuta niin paljon kuin haluaa. Kaikki ovat yhtä tärkeitä tekijöitä ja jokainen saa olla osaltaan vaikut­ta­massa firman kehitykseen, joten kaikki istuvat myös yrityksen johto­ryh­mässä.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Anne Väisänen

Anne Väisänen

Projek­ti­pää­likkö, sisäl­lön­tuottaja

Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä.