Graafikko Katja

huhti 30, 2019 | FixUi, Graafinen suunnittelu

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Katjaa graafisen suunnit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä.

1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla?

Olen Katja ja aloitin FixUi:lla vuosi sitten. Taustallani on laaja-alainen kokemus mainos­toi­mis­to­töistä. Olen erikois­tunut graafiseen suunnit­teluun ja yritys­mark­ki­nointiin digitaa­li­sissa ja perin­tei­sissä viestin­täym­pä­ris­töissä. Suunnit­telen markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin.

Teen työkseni paljon yrity­sil­meitä ja verkko­sivuja. Työssäni yhdis­tyvät konsep­ti­suun­nittelu, käyttöliittymä­suunnittelu, sisällön­tuotanto ja visuaa­lisen ilmeen luominen. Graafisen suunnit­telun ohella kirjoitan yrityksille myynti­tekstejä ja luon uutta sisältöä kertomaan palve­luista ja tuotteista niin verkko­si­vuilla kuin some-kampan­joissa.

Suunnit­telen yrityksille erottuvaa some-mainontaa kuvista ja myynti­teks­teistä lähtien sekä huolehdin mainosten näkyvyy­destä kohden­ne­tusti poten­ti­aa­li­sille asiak­kaille. Minulla on kokemusta myös Google Ads ‑mainon­nasta.

2. Mitä uutta olet oppinut FixUi:lla?

FixUi:lla uutta kokemusta on kertynyt appli­kaa­tioiden UI-grafii­koiden ilmeiden suunnit­te­lusta. FixUi:lla mieluisia ovat myös työpajat, joissa ideoimme yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia markki­noin­ti­rat­kaisuja.

3. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Ihan tyypil­listä työpäivää ei ehkä olekaan. Pyrin aloit­tamaan työni kahvi­kup­po­sella ja juttu­tuo­kiolla työka­ve­reiden kanssa. Jos kalen­te­rissa ei ole asiakas­pa­la­ve­reita uppoudun helposti työni ääreen pitkäk­sikin ajaksi. Teen töitä aina hyvällä fiilik­sellä – tämä on ala, jonka olen valinnut ja jossa tunnen olevani hyvä.

4. Mikä on vaikeinta työssäsi?

Kilpailu alalla on kovaa. Pyrin tekemään aina jotakin hyödyl­listä – seuraamaan alaa ja trendejä, pitämään osaamiseni ajanta­salla ja itseni virkeänä. Tämä on myös ala, jossa voi ja pitää koko ajan kehittyä ja oppia uutta.

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Laadukas yritysilme ja näkyvyys eri medioissa ovat yrityksen elinehto – autan yrityksiä tämän tavoitteen saavut­ta­mi­sessa. Suorat asiakas­kon­taktit ovat työni suola ja tyyty­väinen asiakas hyvä motivaation mittari.

6. Mikä sinua motivoi FixUi:lla?

Minusta on motivoivaa olla osana monipuo­lista ammat­ti­laisten joukkoa – meitä on saman katon alla visua­listeja, käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­li­joita, sisäl­lön­tuot­tajia, web-suunnit­te­li­joita ja palve­lu­muo­toi­li­joita.

FixUi:n porukalle jakaa helposti ilot ja surut. Kun suunsa avaa, ongelmat muuttuvat yleensä pienem­miksi ja ilot suurem­miksi. Porukalla on kiva tehdä töitä. FixUi:lla saan keskittyä ydinosaa­mi­seeni.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Katja Huotari

Katja Huotari

Graafinen suunnittelija, digitaa­linen markki­noija

Hei, Olen Katja (KM, TaK) yritys­mark­ki­nointiin erikois­tunut graafinen suunnittelija. Tuotan markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin.