Graafikko Katja

huhti 30, 2019 | FixUi, Graafinen suunnittelu

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Katjaa graafisen suunnit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä.

1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla?

Olen Katja ja aloitin FixUi:lla vuosi sitten. Taustallani on laaja-alainen kokemus mainos­toi­mis­to­töistä. Olen erikois­tunut graafiseen suunnit­teluun ja yritys­mark­ki­nointiin digitaa­li­sissa ja perin­tei­sissä viestin­täym­pä­ris­töissä. Suunnit­telen markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin.

Teen työkseni paljon yrity­sil­meitä ja verkko­sivuja. Työssäni yhdis­tyvät konsep­ti­suun­nittelu, käyttöliittymä­suunnittelu, sisällön­tuotanto ja visuaa­lisen ilmeen luominen. Graafisen suunnit­telun ohella kirjoitan yrityksille myynti­tekstejä ja luon uutta sisältöä kertomaan palve­luista ja tuotteista niin verkko­si­vuilla kuin some-kampan­joissa.

Suunnit­telen yrityksille erottuvaa some-mainontaa kuvista ja myynti­teks­teistä lähtien sekä huolehdin mainosten näkyvyy­destä kohden­ne­tusti poten­ti­aa­li­sille asiak­kaille. Minulla on kokemusta myös Google Ads -mainon­nasta.

2. Mitä uutta olet oppinut FixUi:lla?

FixUi:lla uutta kokemusta on kertynyt appli­kaa­tioiden UI-grafii­koiden ilmeiden suunnit­te­lusta. FixUi:lla mieluisia ovat myös työpajat, joissa ideoimme yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia markki­noin­ti­rat­kaisuja.

3. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Ihan tyypil­listä työpäivää ei ehkä olekaan. Pyrin aloit­tamaan työni kahvi­kup­po­sella ja juttu­tuo­kiolla työka­ve­reiden kanssa. Jos kalen­te­rissa ei ole asiakas­pa­la­ve­reita uppoudun helposti työni ääreen pitkäk­sikin ajaksi. Teen töitä aina hyvällä fiilik­sellä – tämä on ala, jonka olen valinnut ja jossa tunnen olevani hyvä.

4. Mikä on vaikeinta työssäsi?

Kilpailu alalla on kovaa. Pyrin tekemään aina jotakin hyödyl­listä – seuraamaan alaa ja trendejä, pitämään osaamiseni ajanta­salla ja itseni virkeänä. Tämä on myös ala, jossa voi ja pitää koko ajan kehittyä ja oppia uutta.

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Laadukas yrity­silme ja näkyvyys eri medioissa ovat yrityksen elinehto – autan yrityksiä tämän tavoitteen saavut­ta­mi­sessa. Suorat asiakas­kon­taktit ovat työni suola ja tyyty­väinen asiakas hyvä motivaation mittari.

6. Mikä sinua motivoi FixUi:lla?

Minusta on motivoivaa olla osana monipuo­lista ammat­ti­laisten joukkoa – meitä on saman katon alla visua­listeja, käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­li­joita, sisäl­lön­tuot­tajia, web-suunnit­te­li­joita ja palve­lu­muo­toi­li­joita.

FixUi:n porukalle jakaa helposti ilot ja surut. Kun suunsa avaa, ongelmat muuttuvat yleensä pienem­miksi ja ilot suurem­miksi. Porukalla on kiva tehdä töitä. FixUi:lla saan keskittyä ydinosaa­mi­seeni.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Katja Huotari

Katja Huotari

Graafinen suunnittelija, digitaa­linen markki­noija

Hei, Olen Katja (KM, TaK) yritys­mark­ki­nointiin erikois­tunut graafinen suunnittelija. Tuotan markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin.