Graafinen suunnittelija Mia

joulu 9, 2019 | FixUi, Graafinen suunnittelu

Tällä kertaa haasta­tel­tavana oli graafinen suunnit­te­li­jamme Mia. Haastat­te­limme häntä graafisen suunnit­te­lijan työstä ja FixUi:lla työsken­te­lystä.

Graafinen suunnittelija Mia

1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla?

Olen Mia ja toimin FixUi:lla graafisena suunnit­te­lijana. Suunnit­telen yrityksille brändi- ja markki­noin­ti­ma­te­ri­aaleja sekä digitaa­liseen että print­ti­käyttöön. Teen yrityksille verkko­si­vujen visuaa­lisia suunni­telmia yritysten toiveiden mukaan. Sen lisäksi suunnit­telen logoja, käynti­kortteja, somemai­noksia, esitteitä ja paljon muuta. Pidän myös erilaisia koulu­tuksia asiak­kaille, viimei­simpinä vedin Canva-ohjelman käyttö­kou­lu­tuksen yrittä­jille.

2. Mitä uutta olet oppinut FixUi:lla?

Tulin FixUi:lle kolmen kuukauden mittaiseen työhar­joit­teluun keväällä 2018 vasta­val­mis­tu­neena graafisena suunnit­te­lijana. En alussa tiennyt millaista on tehdä töitä digipal­ve­lua­lalla. Sain hyvät opit alasta hyppää­mällä rohkeasti ”pää edellä” projek­teihin mukaan ja tekemällä monipuo­lisia visuaa­lisia asiakas­töitä eri aloille. Työ FixUi:lla on opettanut minut tälle alalle. En olisi voinut toivoa parempaa työpaikkaa!

3. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Työpäiväni alkaa tarkis­ta­malla sähkö­postit ja päivän kiirei­simmät työteh­tävät. Työpäiväni sisältää paljon visuaa­lista suunnit­telua ja luovaa työtä digitaa­li­silla piirto-ohjel­milla. Tähän kuuluu paljon värisom­mit­telua, valokuvien muokkausta sekä fonttien ja kuvien asettelua, mikä on millin­tark­kuutta vaativaa suunnit­te­lu­työtä. Työ on hyvin monipuo­lista. Yksikään päivä ei ole saman­lainen.

4. Mikä on haasta­vinta työssäsi?

Haasta­vinta on työni monipuo­lisuus. Työni on myös ajoittain kiireistä ja minulla on useita eri asiakas­töitä työn alla. Etukäteen ei tiedä millaisia tilauksia on tulossa visuaa­li­sella ”rinta­malla” ja se tekee työstäni haastavaa ja mielen­kiin­toista.

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Minua motivoi sydäntäni lähellä oleva luova työ, jossa saan luoda yksilöl­lisiä visuaa­lisia suunni­telmia erilai­sille aloille ja yrityksille. Asiak­kaiden tyyty­väisyys ja kiitos työstä motivoi jatkamaan.

6. Mikä sinua motivoi FixUi:lla?

Työn monipuo­lisuus ja haastavuus motivoi minua. Myös mukavat työka­verit ja esimies, joiden yhteis­työhön ja apuun voi luottaa. Heiltä saa hyviä työneuvoja ja kahvi­tauoilla makeat naurut.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Mia Rissanen

Mia Rissanen

Graafinen suunnittelija

Hei, olen Mia, luova ja monipuo­linen graafinen suunnittelija.