Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija Panu

kesä 24, 2019 | FixUi, Käytettävyys, UX

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Panua käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä.

Käyttöliittymäsuunnittelija

1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla?

Olen Panu, ja teen FixUilla UI- ja UX-suunnit­telua sekä käytet­tä­vyys­tes­tausta. Keitän myös ihan ok kahvia, jos työka­ve­reiltani ei kysytä. Tulin FixUille töihin helmi­kuussa 2017 ja koulu­tuk­seltani olen filosofian maisteri.

2. Mitä uutta olet oppinut FixUi:lla?

FixUilta saatu tärkein oppi on, että oletuksia ei saa tehdä. Jos teet suunnit­te­lussa jonkin päätöksen, on se syytä pystyä perus­te­lemaan, ja mielellään hyvin. Tiede on onneksi pullollaan hyviä perus­te­luita. Asiakkaat arvos­tavat suoraa puhetta, jos heidän tuotteessaan tai palve­lussaan on selvästi paran­ta­misen varaa käytet­tä­vyyden osalta. Käytettävyys otetaan usein tarpeeksi vakavasti ja sen luoma lisäarvo tunnis­tetaan.

Aluksi suunnit­telin käyttö­liit­tymiä aika ’mekaa­ni­sesti’ ja tekno­logian ohjeilla keskittyen toimin­nal­li­suuksiin. Sittemmin olen ottanut enemmän mukaan ihmiset, heidän käyttäy­ty­mi­sensä, tunteensa ja tarpeensa, mitä tulee käyttö­liit­tymiin.

3. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Tyypil­linen työpäivä menee joko asiakkaan luona tai meidän toimis­tol­lamme suunnit­telua ja määrit­telyä tehden yhdessä tuote­pääl­li­köiden, kehit­täjien, graafi­koiden, ja tietenkin itse käyttäjien kanssa. Tyypil­lisin työtehtävä lienee ongel­man­rat­kaisu.

4. Mikä on haasta­vinta työssäsi?

Luovuus on päivittäin kovassa käytössä ja aivot pitää saada lyhyel­läkin aikatau­lulla ‘naksau­tettua’ oikeaan asentoon ongelmien ratkai­se­mi­seksi. Blokkeja on hyvä opetella tunnis­tamaan ja löytää keinot niiden ohitta­miseen. Yöunet yleensä auttaa. ;)

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Jatkuva itsensä kehit­tä­minen. Opin lähes päivittäin jotain uutta käytet­tä­vyy­destä. Tässä auttaa asiak­kaiden toimia­lojen, tarpeiden sekä kehityk­sessä käytet­tävien tekno­lo­gioiden suuri vaihte­levuus. Pyrin päivit­täi­sellä suunnit­te­lu­työlläni helpot­tamaan ihmisten arkea. Säästän heidän aikaansa, ja hermo­jansa, mitä tulee digitaa­listen tuotteiden ja palve­luiden käyttöön. Laadukas käyttö­ko­kemus ja sitä kautta hyvä palaute on paras motivaattori! :)

6. Mikä sinua motivoi FixUi:lla?

Tekemisen vapaus. Siihen päälle vielä loistava työyh­teisö ja ihanat asiakkaat niin mitäpäs sitä muuta kaipaamaan.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Panu Pasanen

Panu Pasanen

Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni.