Senior Interaction Designer Pekka

loka 28, 2019 | FixUi, Käytettävyys

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Pekkaa käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lijan työnku­vasta ja FixUi:lla työsken­te­lystä.
Käyttöliittymäsuunnittelija

1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla?

Olen Pekka ja teen FixUilla lähinnä käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telua ja UI-proto­tyyppejä. Joskus harvemmin mukaan eksyy myös asiakas­tut­ki­muksia, käytet­tä­vyys­tes­tauksia, asian­tuntija-arviointia ja graafista suunnit­telua.

2. Mitä uutta olet oppinut FixUi:lla?

Tullessani FixUi:lle kahdeksan vuotta sitten, olin vielä aika aloit­televa suunnittelija. Eli suurin osa tieto-taidostani on kertynyt FixUi:n aikana. Tärkeintä oppia ovat olleet lukuisat hyvinkin erilaiset asiakas­pro­jektit. Kirjoista ja kursseilla ei voi oppia sitä, mitä suunnit­te­lijan käytännön työ on, ja jokainen projekti onkin aina hieman erilainen, kuten myös loppu­käyt­täjät joille tuotteita ja palve­luita suunni­tellaan.

3. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Teen yleensä useampaa projektia rinnakkain, joten työpiste vaihtelee eri asiak­kaiden tilojen, oman toimiston ja kodin etätyö­pisteen välillä, yleensä jopa saman viikon sisällä. Tyypil­listä työpäivää ei siinä mielessä ole.

Yhteistä ehkä päivissä on työrytmi, jossa yritän aamupäi­västä, kun aivot ovat virkeim­millään, ratkaista ne kinkki­simmät asiak­kaiden ongelmat. Iltapäi­vällä on sitten hyvä piirrellä rutii­ni­juttuja, vastailla sähkö­pos­teihin ja päivittää työlistoja.

4. Mikä on haasta­vinta työssäsi?

Projektien välillä hypel­lessä on välillä haastavaa kääntää aivot taas kulloi­senkin asiakkaan tilan­teeseen, ja muistella, että mitähän sitä tulikaan edelli­sellä viikolla tehtyä ja puhuttua.

Positii­vista haastetta tulee myös ongel­man­rat­kai­susta erikois­ta­pauksiin, joihin ei yleisistä lähteistä löydykään valmista vastausta. Silloin on mielen­kiin­toista yrittää luoda jotain uutta, ja toivoa että idean jalat kantaa.

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Käytet­tä­vyyttä pidin tärkeänä ja kiinnos­tavana aihea­lueena jo opiskel­lessani ihan jotain muuta. Mielen­kiin­nosta ja harras­tuk­sesta kasvoi sitten vuosien saatossa ammatti, ja edelleen voin sanoa, että työssä motivoi se, että pystyy mahdol­li­sesti tarjoamaan ihmisille paremman käyttö­ko­ke­muksen ja onnis­tu­misen tunteita. Mielestäni käytet­tä­vyyden arvo korostuu vain koko ajan, kun lähes kaikkia palve­luita ollaan siirtä­mässä digitaa­li­seksi ja myös ei-digina­tiivien pitäisi pystyä niitä käyttämään.

Motivoivaa on myös nähdä koko suunnit­te­lu­pro­sessin kaari alusta loppuun, kun muutama ranska­lainen viiva paperilla usean vaiheen, mielen­kiin­toisen keskus­telun, karkean raapus­tuksen jälkeen päätyy joksikin ehjäksi ja järke­väksi kokonai­suu­deksi.

6. Mikä sinua motivoi FixUi:lla?

FixUi:lla motivoi ainakin joustavuus ja työn monipuo­lisuus. Myös työpo­ruk­kamme on hyvin välitöntä ja toisista pidetään huolta. Omalle toimis­tolle on aina mukava tulla, kun ei tarvitse turhia esittää, vaan voi rauhassa oma itsensä.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Pekka Moilanen

Pekka Moilanen

Senior Interaction Desiner

Interak­tio­suun­nittelu, käytettävyys, käyttä­jä­tut­ki­mukset, proto­tyypit