Sisäl­lön­tuottaja Anne

huhti 26, 2019 | FixUi, Sisällön­tuotanto

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Annea sisäl­lön­tuo­tannon merki­tyk­sestä ja siitä, millaista on työsken­nellä FixUi:lla.

1. Mitä teet FixUi:lla?

Tehtä­viini kuuluu sisällön­tuotanto eri kanaviin kuten esimer­kiksi netti­si­vuille, verkko­kaup­poihin ja someen. Lisäksi teen netti­si­vujen hakuko­neop­ti­mointia.

2. Milloin tulit FixUi:lle?

Aloitin työsken­telyn FixUi:lla heinä­kuussa vuonna 2017 sen jälkeen, kun olin myynyt yritykseni pois.

3. Mikä olet koulu­tuk­seltasi?

Koulu­tuk­seltani olen automaa­tio­tek­niikan insinööri ja proses­si­tek­niikan DI. Suoritan tällä hetkellä täyden­nys­kou­lu­tuso­pintoja OAMK:n koneo­sas­tolla Joustava automaatio ja kolla­bo­ra­tii­vinen robotiikka ‑koulu­tus­oh­jel­massa monimuo­toi­sesti. Olen suorit­tanut lisäksi Sisällön­tuotanto tieto­verkkoon ‑oppiko­ko­nai­suuden.

4. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Eniten motivoi asiakas­ra­ja­pin­nassa työskentely eri toimia­loilta tulevien asiak­kaiden kanssa. Saan jatku­vasti oppia uutta ja kehittää itseäni.

5. Mikä sinua motivoi FixUi:lla?

FixUi:lla on ihan parasta mahtavat työka­verit, hommat hoituu porukalla hyvässä hengessä. Yleis­fiilis työpai­kalla on rento ja kotoisa, jossa arvos­tetaan jokaisen osaamista.

6. Missä työsi näkyy?

Mielestäni osaan hyvin auttaa yrittäjiä ja ymmärrän heidän toiminta-alueen ominais­piir­teitä. Sisäl­lön­tuo­tan­nolla ja hakuko­neop­ti­moin­nilla on tärkeä merkitys yrityksen menes­ty­mi­selle – kuinka asiakkaat löytävät yrityksen ja innos­tuvat käyttämään yrittäjän palve­luita. Parhaim­millaan työni näkyy yrittäjän saadessa lisää uusia asiak­kaita esimer­kiksi netti­si­vujen selkeiden ja johdon­mu­kaisien tekstien sekä huolella hakuko­neop­ti­moi­tujen avain­sa­nojen avulla. Työni näkyy myös siinä, että asiakkaat luottavat FixUi:n osaamiseen ja haluavat tehdä jatkos­sakin yhteis­työtä FixUi:n kanssa.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Anne Väisänen

Anne Väisänen

Projek­ti­pää­likkö, sisäl­lön­tuottaja

Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä.