Toimi­tus­johtaja Eeva

touko 9, 2019 | FixUi

Haastat­te­limme toimi­tus­joh­ta­jaamme Eevaa yrittä­jyy­destä ja FixUi:lla työsken­te­lystä.

1. Miksi aloit yrittä­jäksi?

Olin silloin tällöin haaveillut yrittä­jäksi ryhty­mi­sestä ja kun edellisen työnan­tajan palve­luk­sessa YT:ssä sain potkut niin tiesin mitä tehdä enkä ollut päivääkään työttömänä. Päätöstä en ole katunut.

2. Mitä teet FixUilla?

Työsken­telen toimitusjohtajana/myyjänä ja työhön kuuluu lähinnä myynti ja talous­asiat. Teen lisäksi myös palve­lu­muo­toilua ja vedän käytet­tä­vyys­testejä ja erilaisia haastat­teluja.

3. Mikä olet koulu­tuk­seltasi?

Olen koulu­tuk­seltani proses­si­tek­niikan DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon.

4. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Tyypil­listä päivää ei olekaan, mutta lähinnä työhön kuuluu tapaa­misia ja tarjousten kirjoit­telua ja – onneksi lasku­tus­takin.

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Ihmiset – saan voimaa niin työka­ve­reista kuin asiak­kais­takin. Ja toki onnis­tu­neista kaupoista saa aina ”kiksejä”.

6. Mikä sinua motivoi FixUilla?

Meillä on hyvä porukka ja mukavat työsken­te­ly­tilat. Kiva se silloin on tulla töihin.

7. Miten työsi on muuttunut vuosien varrella?

Mitä enemmän on työnte­ki­jöitä, sitä enemmän työni keskittyy myyntiin ja johta­miseen, ja vähemmän ehdin tehdä itse ns. laskut­tavaa työtä.

8. Mikä on tärkein asia, mitä olet oppinut myynnistä?

Myynti on ihmisten välistä kommu­ni­kointia, asiakkaan autta­mista. Ei se ole tyrkyt­tä­mistä vaan sitä, että kuuntelee mitä asiakas tarvitsee ja osaa sitten tarjota hänelle sopivan paketin.

9. Mikä on tärkein asia, mitä olet oppinut asiak­kaista?

Asiakas tietää parhaiten itse missä hänellä on haasteita, mitä hän tarvitsee ja mitä hän ei itse pysty jostain syystä tekemään.

10. Miten työsi auttaa meitä ihan taval­lisia ihmisiä?

Loppujen lopuksi työmme auttaa ihmistä selviy­tymään käytössään olevien palve­luiden ja tuotteiden kanssa paremmin – niin sinua kuin minua.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Eeva Kangas

Eeva Kangas

Toimi­tus­johtaja

Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja.