Web-suunnittelija Mika

elo 14, 2019 | FixUi, Verkko­sivut

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Mikaa web-suunnit­te­lijan työnku­vasta ja FixUi:lla työsken­te­lystä.

Web-suunnittelija

1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla?

Olen Mika ja aloitin työt FixUi:lla 2018 alussa websuun­nit­te­lijana. Netti­si­vujen tekemisen ja suunnit­telun lisäksi työnku­vaani kuuluu muun muassa UI-suunnittelu ja käytettävyys­testaus.

Ennen FixUi:lle tuloa luin itseni tieto­jen­kä­sit­te­ly­tie­teiden maiste­riksi (FM). Sitä ennen minulla on AMK-pohja tieto­jen­kä­sit­te­lystä, joten opinnoissani hyvä sekoitus käytän­nöl­li­sempää ja akatee­mi­sempaa lähes­ty­mis­tapaa.

2. Mitä uutta olet oppinut FixUi:lla?

Uutta oppii tässä työssä lähes päivittäin. IT-alalla on hyvä tuntea laaja-alaisesti eri osa-alueista, joten uutta opittavaa löytyy kokoajan eikä vähiten siitä syystä, että koko ala on jatku­vassa kehityk­sessä. Luonnol­li­sesti myös vanhaa opittua tietoa pitää korvata uudella. Opittujen asioiden kautta myös oma ongel­mien­rat­kai­su­taito kehittyy; asiakkaan ottaessa yhteyttä vaikkapa netti­sivun ongel­mansa kanssa ongelman syyn selvit­tä­minen ja itse ongelman ratkaisu sujuu jouhe­vasti. WordPress- netti­si­vujen saralla uutta on oppinut esimer­kiksi some-näkyvyy­destä, tieto­tur­vasta, sivujen lataus­no­peu­desta, liitän­näi­sistä ja yhteen­so­pi­vuu­desta muutamia maini­takseni.

3. Millainen on tyypil­linen työpäiväsi?

Aamulla ensim­mäi­seksi toimis­tolla keitän pannun kahvia, sillä ajatustyö ei kunnolla käynnisty ennen aamukahvia. Tämän jälkeen tarkastan sähkö­postit ja vastaan asiak­kaiden viesteihin, sen jälkeen hoidan kriit­ti­simmät kiireel­liset hommat kuten webbi­si­vujen ylläpi­dol­liset hommat heti aamusta; tällöin netti­si­vujen liikenne on pientä, jolloin huoltojen mahdol­li­sesti aiheut­tamien lyhyet sivujen käyttö­kat­kojen vaikutus on pienin.

Tämän jälkeen jatkan usein työsken­telyä nettisivu- tai käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu­pro­jektien kanssa, auttaen työka­ve­reita tarpeen tullen.

4. Mikä sinua motivoi työssäsi FixUi:lla?

Oman tiedon ja taidon käyttä­minen asiakkaan hyödyksi, sillä autta­mi­sesta saa itsel­lekkin hyvän mielen. Tyyty­väisen asiakkaan antama positii­vinen palaute hyvin tehdystä työstä auttaa jaksamaan!

FixUi työpo­ru­kas­samme on ihmisiä monista lähtö­koh­dista, joten heidän kanssaan on mukava vaihtaa ajatuksia ja tehdä yhteis­työtä. Myös mukavien työka­verien seura motivoi minua siirtämään itseni aamulla toimis­tolle!

5. Miten työsi auttaa meitä yrittäjää? Missä työsi näkyy?

Työni auttaa yrittäjää selkeiden ja helppo­käyt­töisten netti­si­vujen ja käyttö­liit­tymien muodossa. Tavoite on, että yrittäjän tarjoamat palvelut ja tuotteet ovat selkeästi esitetty ja löydet­tä­vissä kaiken­lai­silla laitteilla selatessa. Netti­si­vujen mobii­li­käy­tet­tä­vyyden ja respon­sii­vi­suuden rooli korostuu koko ajan enemmän, Ihmisten selatessa nettiä yhä enemmän puheli­milla.

Myös yrittäjän netti­si­vuihin liittyviin ongelmiin on löytdettävä ratkaisuja: mikäli jokin asia ei toimi halutulla tavalla sivus­tolla voidaan yhdessä etsiä toimi­vampaa ratkaisua. Asiak­kaiden tarpeet vaihte­levat toimialan mukaan. Mielestäni kiinnos­tavaa onkin oppia asiakkaan yrityksen toimin­nasta, joka puolestaan auttaa parhaan mahdol­lisen ratkaisun löytä­miseen asiakkaan tarpeeseen.

 

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Mika Väisänen

Mika Väisänen

Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen!