GRAAFINEN SUUNNITTELU

Graafi­sella suunnit­te­lulla yrityksesi ja tuotteesi erottuvat kilpai­li­joista. Huolella suunni­teltu visuaa­linen ilme luo uskot­ta­vuutta ja luotet­ta­vuutta vaikuttaen koko yrityksesi brändiin.

Graafikot Elina ja Mia palveluksessasi
7

 Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu määrittää tuoteesi ja netti­sivusi ulkoasun vaikuttaen toimi­vuuden lisäksi eniten asiak­kaasi kokemukseen ja mieli­kuvaan yrityk­sestäsi. Asiayh­teyteen sovitettu grafiikka, värit ja fontit sekä itse tuotteeseen liittyvä visuaa­linen suunnittelu vaikut­tavat sekä yrityksesi että sinun brändiin webissä, mobii­lissa ja printissä.

Graafiset palve­lumme:
  • henkilö- ja yritysbrändin rakentaminen
  • logosuun­nit­telut
  • netti­si­vujen, verkko­kaup­pojen ja sovel­lusten graafinen suunnittelu
  • mobii­li­so­vel­lusten grafiik­kojen suunnittelu alustojen tyyli­mää­ri­tysten mukaan
  • peligra­fiikat
  • print­ti­tuotteet (esitteet ja käynti­kortit)
  • yrity­silmeen mukaiset materi­aalit (asiakir­ja­pohjat, messuseinät ja rollupit)
Henkilö- ja yritysbrändin rakentaminen kanssamme

Henkilö- ja yritysbrändin rakentaminen

Henki­löbrän­däyksen avulla sinun on mahdol­lista luoda imagoasi ratio­naa­li­sella ja emotio­naa­li­sella tasolla. Henki­löbrändi kannat­telee edusta­maasi yritystä.

Yritysbrändi kasvattaa tunnet­ta­vuutta ja myyntiä sekä parantaa liike­toi­mintasi kannat­ta­vuutta. 

Tehokas brändi on asiak­kaillesi muodos­tunut positii­vinen kokonais­kä­sitys sinusta, yrityk­sestäsi, palve­luistasi ja tuotteistasi. Hyvän brändi­suun­nit­telun avulla saat asiak­kaasi arvot­tamaan sinut ja yrityksesi korkealle — hän on valmis maksamaan palve­luista ja tuotteistasi enemmän.

Kuval­li­sella ilmai­sulla viestitään sinun ja yrityksesi arvomaa­ilmaa sekä luodaan imago – se miltä sinä ja yrityksesi vaikut­tavat asiak­kaasi silmin. Brändin raken­ta­miseen ja vahvis­ta­miseen kuuluvat graafisen ilmeen lisäksi logosuun­nittelu, väripa­letin sekä käytet­tävien fonttien suunnittelu.

 

KAIPAAKO YRITY­SIL­MEESI UUDIS­TUSTA?

FixUi:n graafi­koilta luonnis­tuvat logot, netti­sivut ja paljon muuta!