Miten Googlen Mobile-First vaikuttaa sivustosi näkyvyyteen?

touko 16, 2018 | Hakuko­neop­ti­mointi, Verkko­sivut

 Google ajaa ulos kesän aikana ison päivi­tyksen hakuko­neensa tapaan indek­soida sivustoja. Päivitys on nimeltään ”Mobile-First index” ( Lue lisää ) ja se on todel­lakin nimensä veroinen! Mitä tämä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa sivustosi näkyvyyteen Google-haussa?

Aikai­semmin Google on pääasiassa indek­soinut sivustot työpöy­tä­version pohjalta. Tällöin on ollut mahdol­lista, että sivustot jotka eivät ole respon­sii­visia tai joilla ei ole ollut mobii­li­ver­siota sivus­tosta, ovat voineet sijoittua hyvinkin korkealle haussa. Nyt painopiste muuttuu täysin. Google painottaa hakusi­joi­tukset täysin mobii­li­si­vuston toimi­vuuden ehdoilla. Vaiku­tukset näkyvät erityi­sesti eires­pon­sii­vi­sissa sivus­toissa.

Eniten siis kärsivät sivustot, jotka eivät ole piitanneet sivuston toimi­vuu­desta mobii­lissa. Näiden verkko­si­vus­tojen näkyvyys tulee tuntu­vasti laskemaan ja respon­sii­viset sivustot jyräävät näkyvyy­dellään ne.

Miten saat selville, onko sinun sivustosi Googlen mielestä mobii­lissa toimiva?
Googlen mobii­li­lai­te­so­vel­tu­vuus­testi auttaa sinua samaan asian selville. Löydät sen täältä: https://search.google.com/test/mobile-friendly. Tuloksen perus­teella näet selkeästi, miten päivitys voi vaikuttaa sivustosi näkyvyyteen. Google antaa myös ehdotuksia muutoksiin, joita voit vaikka meidän kanssa lähteä tekemään.

Mihin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota?

1. Verkko­si­vuston respon­sii­visuus

- Erityisen tärkeäksi nousee sivuston skaalau­tuvuus ja toimivuus jokai­sella laitteella.

2. Verkko­si­vuston nopeus

- Nopeuden merkitys kasvaa, mobii­li­lait­teiden omat lataus­no­peudet ovat monesti hitaampia, jolloin sivuston ja serve­ripään nopeuden merkitys nousee.

3. Sama sisältö mobii­li­si­vus­tossa kuin työpöy­tä­ver­siossa

- Googlen Mobile-First parhaimpien käytän­töjen mukaan samat toimin­nal­li­suudet ja sisällöt tulisi
löytyä kaikista sivuston versioista. Enää siis riisuttuja mobii­li­si­vustoja ei katsota hyvällä. Lue
lisää:
https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing

4. Verkko­si­vuston liitäntä Search Console ‑palveluun

- Verkko­si­vusto on tärkeää liittää Googlen Search Console ‑palveluun sillä se antaa tarpeel­lista
tietoa sivuston löydet­tä­vyy­destä ja pitää huolen siitä, että sivusto on indek­soitu oikein. (Lue lisää)

Jos artikkeli sai palan kurkkuun ja epäilemään oman verkko­si­vustosi tilaa, ei huolta. FixUi on apunasi! Meiltä löydät apua hakuko­neop­ti­moituun sisäl­lön­tuo­tantoon, sekä tekniseen sivustosi muokkaukseen. Voimme myös lähteä suunnit­te­lemaan sinulle kokonaan uuden verkko­sivut ja pidämme huolta siitä, että yllä mainitut asiat otetaan huomioon.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Tuomas Jaakkola

Tuomas Jaakkola

Web-suunnittelija

Jos sinulla on ongelmia sivujesi päivit­tä­misen kanssa tai tarvitset yrityk­sellesi kokonaan uudet sivut, olen oikea mies hommaan!