Fixui:n ilmainen työpaja

- selkeyttä tarpei­siisi -

Saat ideoin­ti­työ­pajan nyt veloi­tuk­setta (normaa­li­hinta on 620€). Työpaja ei sido sinua mihinkään ja sen loppu­tu­lokset ovat käytet­tä­vissäsi vapaasti. Toki saat meiltä tarjouksen mukaasi, jos me voisimme auttaa sinua!

Varaa aika

Työpajan tarkoitus ja mitä höytyä siitä on sinun yrityk­sellesi?

Työpajan tarkoi­tuksena on ideoida sinun yrityksesi netti­si­vuille selkeä ulkoasu ja asiak­kaitasi kiinnos­tavaa sekä hakuko­neys­tä­väl­listä sisältöä — saada yrityk­sellesi lisää asiak­kaita ja myyntiä. Lisäksi saat hyvän ymmäryksen siitä mitä tarvitset.

Työpajan sisältö

Työpajaan kannattaa varata aikaa 1–2 tuntia. Työpaja pidetään FixUi:n toimis­tolla, jos yrityksesi toimii Oulun seudulla. Muualla olevien yritysten kanssa voimme järjestää sen myös netissä esimer­kiksi Skypellä.

Seuraavat asiat käydään työpa­jassa läpi ideoinnin pohja­tie­doiksi:

 • Miten yrityksesi löytyy netissä?
 • Mitä kautta asiak­kaasi tulevat netti­si­vuillesi?
 • Minkä­lainen on tyypil­linen asiakkaasi/tavoiteasiakkaasi?
 • Ketkä ovat yrityksesi kilpai­li­joita ja mikä heidän netti­si­vuissa on mielestäsi toimivaa?
 • Mitä asioita asiak­kaanne haluavat löytää sivus­toltasi ja mikä heille on mielestäsi tärkeää?
 • Mitkä asiak­kaasi ongelmat pystyt ratkai­semaan tuotteillasi tai palve­luillasi?
 • Mitä haluat asiak­kaasi tekevän netti­si­vus­tollasi? (yhtey­denotto, palve­luihin tutus­tu­minen, blogin lukeminen, oppaiden lataa­minen, referens­seihin tutus­tu­minen, asiakas­ta­ri­noiden lukeminen, tapah­tumiin osallis­tu­minen, lisätie­tojen pyytä­minen, myytävien kohteiden katse­le­minen)
 • Mistä keräätte asiakas­liidejä yrityk­sel­lenne?
 • Mitkä ovat tärkeimpiä avain­sanoja, joilla asiak­kaanne etsivät teidän palveluita/tuotteita?
 • Miten asiak­kaanne kulkemaa polkua netti­si­vuil­lanne voitaisiin muokata asiak­kaille hyödyllisemmäksi/kiinnostavammaksi jokai­sessa kohdassa? miten saada asiakas tekemään haluttuja toimintoja sivus­tol­lanne?
 • Minkä­laista sisältöä asiak­kaanne arvostaa netti­si­vuilla?
 • Millä tavalla saatte netti­si­vunne nousemaan kärki­si­joille Googlen-hakutoi­min­noissa?

 

Loppu­tu­lokset, mitä saat mukaasi?

 • Selkeän ymmär­ryksen siitä mitä tarvitset
 • Ison kasan uusia ideoita asiakas­han­kin­taasi
 • Vinkkejä netti­si­vujen myyvään ulkoasuun ja houkut­te­levaan sisältöön
 • Tarjouksen meidän tekemästä työstä sinulle, jos tahdot meidän auttavan

Loppu­tu­lokset, mitä saat mukaasi?

 • Selkeän ymmär­ryksen siitä mitä tarvitset
 • Ison kasan uusia ideoita asiakas­han­kin­taasi
 • Vinkkejä netti­si­vujen myyvään ulkoasuun ja houkut­te­levaan sisältöön
 • Tarjouksen meidän tekemästä työstä sinulle, jos tahdot meidän auttavan

Varaa aika ilmaiseen työpajaan!

Tule ideoimaan ja kehit­tämään tuotettasi, palve­luitasi ja liike­toi­min­taasi monia­laiseen asian­tun­ti­ja­tii­mimme kanssa. Saat selkeän ymmär­ryksen siitä mitä tarvitset!

Tutustu tieto­suo­ja­se­los­tee­seemme.

Tai varaa aika soitta­malla