Hunajainen kokemus

helmi 5, 2019 | Käytettävyys

Mistä kaikesta muodos­tuukaan se mystinen käyttä­jä­ko­kemus (UX), jonka asiak­kaanne saavat?

Miten luodaan hyvä käyttä­jä­ko­kemus?

Aluksi vähän pohjus­tusta: Käyttä­jä­ko­ke­muk­sella tarkoi­tetaan kokonais­val­taista kokemusta, jonka asiak­kaanne saa yrityk­ses­tänne, brändis­tänne ja itse tuotteen/palvelunne käytöstä. Se on luonteeltaan subjek­tii­vista ja esimer­kiksi konteks­tista ja ajasta riippu­vaista. Eli aika monimut­kainen kokonaisuus hallita. Mutta hyvä UX on nykyään elinehto pärjää­mi­selle. Nykyään kaikki osaavat tekni­sesti tehdä vaikkapa verkko­kaupan. Joten se yrityk­sistä menestyy, joka jollain tavalla onnistuu saamaan käyttäjät leiriinsä.

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

UX Honeycomb

Jotta käyttä­jä­ko­ke­muksen suunnit­telun haltuun­ottoa päästäisiin jostain suunnasta aloit­tamaan, tänään haluaisin lyhyesti esitellä teille yhden omista suosik­ki­työ­ka­luistani. Sen avulla voi pohtia käyttä­jä­ko­ke­muksen muodos­tu­mista ja purkaa sitä osiin. Kyseessä on Peter Morvillen kehittämä UX Honeycomb.

UX Honeycomb määrit­telee seitsemän osa-aluetta, jotka olisi hyvä ottaa huomioon suunnit­te­lussa ja saada ne toimimaan, jotta palve­lus­tanne ja sen UX:sta tulisi mahdol­li­simman onnis­tunut.

Erityisen hyvin tämä menetelmä sopii tuote­ke­hi­tys­pro­sessin alkuvai­heeseen, kun uuden tuotteen tai palvelun konseptia suunni­tellaan. Mutta myös olemassa olevalle palve­lulle tekee vain hyvää pieni määrä­ai­kais­kat­sastus.

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

UX Honeycomb (Peter Morville, https://semanticstudios.com/)

UX Honeycomb:n mukaan, palvelun on oltava:

Hyödyl­linen
Itses­tään­selvää, tarve on oltava. Jos tuotteenne/palvelunne ei ole kohde­ryh­mäl­lenne millään tapaa hyödyl­linen, sitä ei tulla hankkimaan joko ollenkaan tai käyttämään kerta­ko­keilua pidem­mälle.

Haluttava
“Halu saada ja ilo omistaa” = Teidän tuotteenne?
Moneen ostopää­tökseen vaikuttaa tunne. Tuote voi olla haluttava esim. hienon ulkonäön, trendin, laadun, hyvän maineen tai vahvan brändin, johon ihmiset haluavat samaistua, kautta.

Saavu­tettava
Tiesittekö, että n. 15%:lla meistä on tarve esteet­tö­mille palve­luille ja että tulette itse elämään luulta­vasti n. 8 vuotta jonkin sortin rajoittavuuksien/vammojen/haasteiden kanssa? Hyvää palvelua pystyy vaivatta käyttämään mahdol­li­simman laaja käyttä­jä­kunta.

Uskottava/Luotettava
Onko antamanne info uskot­tavaa ja luotet­tavaa? Uskal­taako teille antaa sähkö­pos­tio­soitteen, saati sitten luotto­kort­tinsa tiedot? Pidä siis huoli, että viestin­tänne on laadu­kasta sekä faktanne, maineenne ja tieto­tur­vanne on kunnossa

Löydettävä
Jos palveluanne/tuotettanne ei löydetä, sitä ei myöskään voida käyttää. Löydet­tä­vyyden voidaan ajatella koskevan sekä sitä, että löydytte digitaa­li­sesti (Googlen hakutu­lok­sista, somesta jne.) että fyysi­sesti (liikkeenne, tuotteenne liikkeistä, toimis­tonne…).

Helppo­käyt­töinen
Tähän katego­riaan kuuluu käytet­tä­vyyden eri osa-alueet, esimer­kiksi onko palveluasi/tuotettasi helppo oppia käyttämään ja onko sen käyttö ymmär­ret­tävää, tehokasta, miellyt­tävää jne.

Arvokas
Hunaja­kennon ytimessä piilee käyttä­jä­ko­ke­muksen syvim­mälle tasolle uppoava kategoria, jonka mietti­mi­sestä jokaisen palvelun tulisi saada alkunsa: Miksi tämä tuote/palvelu halutaan tehdä? Tai miksi se on olemassa? Mitä lisäarvoa tämä antaa käyttä­jilleen, jota heillä ei ilman tätä olisi?

Miten luoda hyvä käyttä­jä­ko­kemus?

Lopuksi vielä kolme vinkkiä, mihin tuote­ke­hi­tys­pro­ses­sissa voisi olla kannat­tavaa laittaa hieman paukkuja paremman UX:n saavut­ta­mi­seksi = parem­maksi menes­tyk­seksi.

1. Ammat­ti­laiset suunnit­te­lijat

Työ on yhtä hyvä kuin tekijänsä”. Lahjakkaan ja ammat­ti­tai­toisen ”perin­tei­semmän” tuote­ke­hi­tys­tiimin lisäksi suosit­te­lisin, että joka tuotteen ja palvelun suunnit­te­lussa olisi joku mukana tutki­massa ja huomioi­massa käyttäjien näkökulmaa ja käytet­tä­vyyttä. Kysei­sessä roolissa voisi olla esim. UX-suunnittelija, käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija, käytet­tä­vyys­asian­tuntija tai muotoilija.

2. Panos­ta­minen suunnittelu- tai uudis­tus­pro­sessin alkupäähän

 • Strategia ja konsepti kunnossa
 • Kohde­ryhmät määri­telty onnis­tu­neesti
 • Käyttä­jä­tieto- ja asiakas­tar­peiden kartoitus hanskassa
 • Käyttäjät jopa osallis­tettu suunnit­te­lu­pro­sessiin
 • Nopeat testit proto­tyy­peillä varmis­tamaan designin onnis­tu­minen ennen toteu­tusta

3. Testaus

 • Statis­tiikan hyödyn­tä­minen
 • Käyttäjä- ja käytet­tä­vyys­testit
  • Jo 5–6 testi­käyt­tä­jällä löydetään 80–85% ongel­mista
  • Testeillä saadaan vastauksia myös kysymykseen ”miksi?” ->osataan ratkaista ongelma paremmin
  • Testata voi/kannattaa mm. ennen julkaisua, ennen uudistusta/päivitystä, kun palve­lussa on ongelmia, vanhaa tuotetta ennen uuden suunnit­telua

Ps. Jos teillä ei ole omaa UX-ammat­ti­laista, kysykää tarjous

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Elina Koski

Elina Koski

Käyttä­jä­ko­kemus- ja visuaa­linen suunnittelija

Elina muotoilee kaiken, mitä käsiinsä saa: palvelut, tuotteet, grafiikat ja käyttä­jä­ko­ke­mukset.