Kotisi­vujen käytet­tä­vyyden tarkis­tus­lista — Osa 1

touko 31, 2018 | Käytettävyys, Markki­nointi, Verkko­sivut

Kotisivujen käytettävyys

Käytettävyys on yksi verkko­sivun laatu­mää­ri­tel­mistä. Se määrit­telee kuinka helposti ja nopeasti käyttäjä löytää tarvit­se­mansa tiedon ja pystyy käyttämään palvelua (eli tekemään jonkun toimen­piteen esimer­kiksi varaamaan ajan yrityk­seltäsi). Käytet­tä­vyyteen panos­ta­minen kannattaa, se lisää kävijöitä tuoden lisää asiak­kaita ja sitä kautta kasvattaa liike­vaihtoa. Se parantaa asiakas­virtaa, lisää käyttäjän vierai­luaikaa sivus­tolla sekä saa asiak­kaasi tekemään toivottuja toimen­pi­teitä, kuten jakamaan sivus­tolla olevaa tietoa tai ottamaan sinuun yhteyttä.  Meille FixUilla käytettävyys on sydänasia!

 

1. Tekstin luettavuus

Ovatko verkko­sivusi tekstit selkeitä ja helppo­lu­kuisia? Sivustosi käyttäjä on toden­nä­köi­sesti etsimässä tietoa yrityk­sestäsi tai palve­lustasi, siksi onkin tärkeää, että sivustosi tekstit ovat helposti luettavia. Varmista että tekstien fonttikoot ja rivien väli on riittävä. Hyvä minimi fonttikoko leipä­teks­tille on 16 pikseliä. Tekstin­kä­sit­telyn vakiin­tunut fonttikoko (12px) ei toimi verkko­si­vuilla. Näyttöjen resoluu­tioiden suuren­tuessa huomion kiinnit­tä­minen fontti­ko­koihin on entistä tärkeämpää. On helpompi muuttaa fontti­kokoja, kuin vaatia käyttäjää ostamaan silmä­lasit. Pidä huoli myös siitä että tekstin ja taustan/kuvan välillä on riittävä kontrasti, jotta teksti erottuu hyvin. ( Lue lisää aiheesta: The 100% Easy-2-Read Standard )

 

2. Sanoman selkeys ja ytimekkyys

Suurin osa käyttä­jistä poistuu verkko­si­vuilta ensim­mäisen 20 sekunnin aikana ( Lue lisää ). Onko sivustosi sanoma niin selkeä ja käyttä­jälle mielen­kiin­toinen, että hän kiinnostuu siitä noin kymme­nessä sekun­nissa silmäi­le­mällä sivujasi? Nykyajan verkko­vie­railija on kuin helposti turhautuva eläin, eikä hän jää kahlaamaan vaikea­kul­kuiseen sivus­to­suohon! Kerro asiasi ytimek­käästi, kiinnos­ta­vasti ja selkeästi!

Pidä huoli, että käyttä­jälle syntyy välit­tö­mästi oikea juuri asiak­kaallesi tarkoi­tettu käsitys sivustosi aiheesta. Kerro vain tarpeel­linen infor­maatio ytimek­käästi etusi­vuilla. Varo ettet piilota oleel­lista tietoa esimer­kiksi Sliderin eli kuvaka­rusellin sisään. Käyttäjä ei jää odottamaan kuvien vaihtu­mista karusel­lissa, vaan jatkaa nopeasti matkaa. Tärkeä tieto kannattaa asetella helposti silmäil­tä­väksi ja tavoi­tet­ta­vaksi!  

 

Seuraa­vassa osassa mietimme miten yrityksen brändi ja sivuston flow vaikut­tavat käytet­tä­vyyteen. Pysy kuulolla!

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Tuomas Jaakkola

Tuomas Jaakkola

Web-suunnittelija

Jos sinulla on ongelmia sivujesi päivit­tä­misen kanssa tai tarvitset yrityk­sellesi kokonaan uudet sivut, olen oikea mies hommaan!