Kotisi­vujen käytet­tä­vyyden tarkis­tus­lista — Osa 2

kesä 27, 2018 | Käytettävyys, Markki­nointi, Verkko­sivut

Käytet­tä­vyyteen panos­ta­minen on kannat­tavaa, koska se lisää sivus­tolla vierailuja tuoden lisää asiak­kaita ja sitä kautta se kasvattaa liike­vaihtoa. Se parantaa asiakas­virtaa, lisää käyttäjän vierai­luaikaa sivus­tolla, sekä saa asiak­kaasi tekemään toivottuja toimen­pi­teitä, kuten jakamaan sivus­tolla olevaa tietoa tai ottamaan sinuun yhteyttä.  Meille FixUilla käytettävyys on sydänasia!

Kotisivujen käytettävyys

3. Brändin selkeys

Brändi on muutakin kuin yrityksesi logo; se on mielikuva, jonka luot yrityk­sestäsi ja palve­luistasi. Yrityksen verkko­sivut ovat yksi brändisi tärkeim­mistä raken­nus­pa­li­koista. On tärkeää, että syntynyt mielikuva on sopusoin­nussa yrityksesi arvomaa­ilman kanssa. Esimer­kiksi tekni­sesti vanhen­tunut verkkosivu ja sen ulkoasu viestit­tävät yrityk­sestä vanhen­tu­nutta ja välin­pi­tä­mä­töntä kuvaa.

Yrityksesi logo, mielikuva, arvomaailma ja asiakas­lupaus tulisi olla verkko­si­vuilla aitio­pai­kalla!  Niiden tulisi huokua esiin koko sivuston suunnit­te­lusta, aina kuvista raken­teeseen saakka. Kaikki markki­nointi- ja asiakir­ja­ma­te­riaali tulisi olla yhtenäistä verkko­si­vujen mieli­kuvan ja värimaa­ilman kanssa. Jos uudistat verkko­si­vustosi ilmettä, tulisi muun yritys­ma­te­ri­aalin kulkea uudis­tuk­sessa käsi kädessä sivustosi kanssa. (Lue lisää: https://www.inc.com/peter-roesler/new-research-shows-a-good-brand-website-is-more-im.html )

4. Sivuston flow

Verkko­si­vus­tossa tärkeää on suunni­tel­mal­lisuus ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaisuus. Sivuston tehtävä on joko antaa tarpeel­lista infor­maa­tiota tai saada käyttäjä tekemään sitä mitä tavoit­telet, esimer­kiksi ottamaan yhteyttä, ostamaan tuote, tilaamaan uutis­kirje tai jättämään jälki itsestään yrityksesi markki­noin­ti­tar­koi­tuksia varten.

Asiakas­kes­kei­sellä flow:lla sivus­tolla tarkoi­tetaan sen kykyä johda­tella käyttäjä kulkemaan sivus­tolla halutulla tavalla ja tekemään toivottuja toimia. Haluttu flow on otettava sivuston suunnit­te­lussa huomioon heti alkuvai­heesta lähtien. Sivus­tolla on vain pieni hetki aikaa ottaa käyttä­jänsä huomio hallintaan. On tärkeää suunni­tella etukäteen käyttäjän katseen kulku ja sivuston elementit rohkai­semaan toimintaan. ( Lue lisää: https://optinmonster.com/how-to-design-a-user-flow-diagram-for-your-website/ )

Monesti ajatellaan, että verkko­si­vuille riittävää on tarpeel­linen infor­maatio ja “kunhan ne nyt näyttävät siistiltä.” Verkko­sivut voivat kuitenkin olla oival­linen väline markki­nointiin sekä myyntiin. On siis tärkeää, että sivuston suunnittelu ja toteu­tus­vai­heessa käyttäjän flow mietitään tarkkaan. Myös olemassa olevan User flow:n selvit­tä­minen sivuston analy­tiikan avulla, sekä sivuston muutoksien tekeminen käyttäjän kulke­misen helpot­ta­mi­seksi on tehok­kaaksi havaittu keino parantaa yhteydenottoja/muita toimia olemassa olevassa sivus­tossa.

 

Seuraa­vassa osassa tutus­tumme miten respon­sii­visuus ja sivuston nopeus vaikut­tavat verkko­si­vujen käytet­tä­vyyteen.

Lue osa yksi: https://fixui.fi/kaytettavyys/kotisivujen-kaytettavyyden-tarkistuslista-osa‑1/

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Tuomas Jaakkola

Tuomas Jaakkola

Web-suunnittelija

Jos sinulla on ongelmia sivujesi päivit­tä­misen kanssa tai tarvitset yrityk­sellesi kokonaan uudet sivut, olen oikea mies hommaan!