Mikä ihmeen käyttöliittymä­suunnittelu?

heinä 25, 2018 | FixUi, Käytettävyys

Käyttö­liittymä (Englannin kielen sanasta User Interface, lyhen­nettynä UI) on laitteen, ohjel­miston tai minkä tahansa muun tuotteen tai palvelun osa, jonka kautta käyttäjä on vuoro­vai­ku­tuk­sessa niiden kanssa. Ohjel­mis­toissa käyttö­liittymä tarkoittaa sitä ohjel­miston osaa, jonka käyttäjä näkee laitteen kuvaruu­dulla, ja tapaa, jolla hän käyttää ohjelmaa (koske­tus­näytöt mobii­lissa, hiiri ja näppäi­mistö tieto­ko­neella). Käyttö­liittymä siis toimii linkkinä käyttäjän ja tuotteen tai palvelun ”pellin alla” olevien toimin­nal­li­suuksien välillä.

Käyttö­liit­ty­mä­suun­nitelu puolestaan tarkoittaa näille ohjel­mis­toille tai laitteille (tuote tai palvelu) tehtävää käyttö­liit­tymän suunnit­telua, jossa fokus on erityi­sesti käytön helppou­dessa ja miellyt­tä­vyy­dessä käyttä­jälle. Sillä usein tarkoi­tetaan graafisen käyttö­liit­tymän (GUI) suunnit­telua, mutta se voi tarkoittaa myös muilla tavoin hallit­tavia käyttö­liit­tymiä, esimerkkinä vaikkapa äänioh­jatut käyttö­liittymät.

Usein käyttö­liittymät suunni­tellaan keskittyen erityi­sesti käytet­tä­vyyteen ja tehok­kuuteen. Hyvällä käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lulla pyritään siihen, että käyttäjä pystyy mahdol­li­simman tehok­kaasti saavut­tamaan tuotteen tai palvelun loppu­pää­määrän. Käytettävyys ja tehokkuus eivät kuitenkaan ole ainoat mittarit, vaan käyttö­liit­tymän suunnit­te­lussa voidaan tähdätä myös hauskan­pitoon ja miellyt­tävien kokemuksien luomiseen käyttä­jille.

Käyttö­liit­tymiä voidaan myös suunni­tella tahal­li­sesti epäeet­ti­seksi, jolloin pyritään tarkoi­tuk­sella härnäämään käyttäjää esimer­kiksi ostamaan jotain tai rekis­te­röi­tymään palveluun vasten­tah­toi­sesti. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa useissa tapauk­sissa esiintyvä käyttä­jä­tilin poista­misen tahal­linen hanka­loit­ta­minen.

Ihmiset on ”ohjel­moitu” tunnis­tamaan tiettyjä malleja ja tapoja tehdä asioita. Tästä hyvänä esimerkkinä kaikki varmasti tietävät, miten netti­si­vujen linkit toimivat. Jos jokin tuote tai palvelu toimii näiden muodos­tu­neiden “mentaa­li­mallien” vastai­sesti, saadaan aikaan hämmennys käyttä­jässä, kun asiat eivät toimi odotusten mukaan. Nämä mentaa­li­mallit ovat elintär­keitä hyödyntää hyvässä käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lussa. Niiden avulla luodaan vakaa rakenne hyville käyttä­jä­ko­ke­muk­sille. Rakenne ja järjestys ovat käyttäjän parhaita ystäviä. Mentaa­li­mallien apuna suunnit­te­lussa toimivat hyviksi todetut käyttö­liit­ty­mä­mallit (Englannin kielen sanasta pattern).

Haluttu loppu­tulos on käyttö­liittymä, jonka käytön aikana käyttäjä ei edes huomaa, kuinka päästiin pisteestä A pisteeseen B. Tässä epäon­nis­tuvat käyttö­liittymät vaativat käyttäjää käyttämään kohtuut­toman paljon aikaa tuotteen tai palvelun toimin­nal­li­suuksien oppimiseen ja ominai­suuksien löytä­miseen.

Alla listattuna hyvän käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telun 10 perus­sääntöä:

  1. Tunne käyttäjäsi. Keitä he ovat ja minkä­lai­sista lähtö­koh­dista he tulevat?
  2. Kiinnitä huomiota malleihin. Ne ovat pitkän tutki­mustyön tuloksia, jotka todis­te­tusti toimivat oikeissa tilan­teissa hyödyn­nettynä.
  3. Pidä homma yhtenäisenä. Se helpottaa oppimista ja vähentää muista­misen tarvetta.
  4. Hyödynnä visuaa­lista hierarkiaa. Käyttä­jälle tärkeät asiat voivat varata enemmän tilaa.
  5. Anna palau­tetta. Jos käyttäjä tekee virheen, tai onnistuu saavut­tamaan tavoit­teensa, kerro siitä ihmeessä hänel­lekin.
  6. Ole anteek­siantava. Virheitä sattuu kaikille. Älä syytä tai vähättele käyttäjää tapah­tu­neista virheistä, vaan auta sen sijaan korjaamaan ne selkein ohjein.
  7. Voimaannuta käyttäjäsi. Kun kokemusta karttuu, anna heille työkaluja tehok­kaaseen käyttö­liit­tymän käsit­telyyn (esimerkkinä vaikkapa näppäi­mistön pikanäp­päimet.)
  8. Puhu käyttäjien kieltä. Vältä teknistä jargonia, paitsi jos käyttäjäsi ovat asian­tun­ti­joita kyseisen jargonin kanssa.
  9. Pidä homma simppelinä. Älä tahallaan hanka­loita käyttäjän tavoit­teiden saavut­ta­mista.
  10. Siirry eteenpäin. Käyttöliittymä­suunnittelu on todella itera­tii­vinen prosessi. Suunni­te­lussasi tapahtuu virheitä, opi niistä ja pyri jatkossa välttämään niitä. Käyttöliittymä­suunnittelu on jatkuvaa oppimista.

Tässä lyhyt oppimäärä siitä, mitä käyttöliittymä­suunnittelu on. Jatketaan aiheesta lisää tulevai­suu­dessa. Jos tunnut vielä olevan hukassa käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telun kanssa, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Me autamme sinua kaikissa käyttö­liit­tymiin ja käytet­tä­vyyteen liitty­vissä ongel­missa.

Hyviä lähteitä käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lusta:

https://www.nngroup.com/

https://uxplanet.org/

https://uxdesign.cc

https://www.usability.gov

Hyviä lähteitä malleihin ja ohjeis­toihin tutus­tu­mista varten:

https://material.io/

http://ui-patterns.com/patterns

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

https://www.uxpin.com/studio/blog/use-right-ui-design-patterns/

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Panu Pasanen

Panu Pasanen

Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni.