Miten käytet­tä­vyys­suun­nittelu tuo yrityk­selle voittoa?

loka 31, 2018 | Käytettävyys

Mikähän sateen­tekijä tuokin yrittää olla?

Muokkaus 8.11.2018. Samoihin aikoihin tämän kirjoi­tuksen kanssa julkaistiin McKinseyn laaja tutkimus samasta aiheesta. Kannattaa tutustua tutki­muk­sesta kirjoi­tettuun artik­keliin, jos syven­ty­minen aiheeseen kiinnostaa: McKinsey Quartely: The business value of design.

Moni UX-suunnit­telua yrityk­seensä harkitseva voi raapia päätään kuunnel­lessaan suunnit­te­lijan innos­tu­nutta esitystä hänen palve­luistaan. Termejä heitellään, puhutaan proses­seista ja käyttäjien tunte­mi­sesta, mutta mitä minä asiak­kaana tästä konkreet­ti­sesti hyödyn? Rummun paukutus ei nyt vielä ihan vakuuta.

Luvut siis pöytään! Tai sitten ei.. Niin kuin kai kaikessa työssä jonka loppu­tulos on immate­ri­aa­lista, ja johon vaikuttaa lukemat­tomat tekijät ja niiden vaiku­tukset nähdään vasta pitkän ajan päästä, ei ole mahdol­lista ennustaa mitään tarkkoja euromääriä tai ROI:ta (lähde)

Täysin ilman tietoa tulevasta ei tarvitse kuitenkaan rahojaan sijoittaa. Käyttä­jä­ko­ke­musta ja käytet­tä­vyyttä on tutkittu osana HCI:ta (human-computer interaction) jo kauan, myös talou­del­li­sesta näkökul­masta. Hyödyt ovat siis olemassa. Alempana listattuna tärkeimpiä.

Rahoille vastinetta (kuvituskuva)

Talou­del­liset hyödyt onnis­tu­neesta käytet­tä­vyys­suun­nit­te­lusta

  • Hyvä käyttä­jä­ko­kemus lisää käyttäjien palveluun sitou­tu­mista. Käyttäjät myös suosit­te­levat palvelua eteenpäin ja antavat sille hyviä arvosanoja esim. sovel­lus­kaup­poissa.
  • Verkko­kau­poissa hyvä käytettävyys tarkoittaa suoraan enemmän konver­sioita ja tilauksia.
  • Yrityksen sisäi­sissä ohjel­mis­toissa hyvä käytettävyys parantaa työnte­ki­jöiden tehok­kuutta ja tyyty­väi­syyttä. Tämä vähentää työnte­ki­jä­kuluja.
  • Tuotteen hyvä käytettävyys vähentää tukipyyntöjä, mikä taas tarkoittaa vähenevää tarvetta asiakas­pal­ve­lu­hen­ki­löille.
  • Suunnittelu auttaa vähen­tämään ohjel­miston kehitys­kuluja ja lyhen­tämään kehitykseen käytet­tävää aikaa. Kun mahdol­lisiin käytet­tä­vyy­son­gelmiin puututaan jo suunnit­te­lu­vai­heessa, on ne huomat­ta­vasti halvempi korjata kuin toteu­tus­vai­heessa, tai kun tuote tai palvelu on jo tuotan­nossa.

Onnis­tunut käyttä­jä­läh­töisen suunnit­telun prosessi

Jotta hyödyt saadaan reali­soitua, pitää suunnit­telun tietenkin onnistua. Auttaa jo paljon, jos käyttä­jä­ko­ke­musta ei ajatella erillisenä projektina minkä avulla paran­nellaan tai korjataan tuotetta. Huomat­ta­vasti hyödyl­li­sempää on sisäl­lyttää erinomainen käyttä­jä­ko­kemus koko yrityksen yhtei­seksi tavoit­teeksi. Käyttä­jä­ko­ke­mus­stra­tegia voi vaikuttaa ja näkyä kaikkien työnte­ki­jöiden tekemi­sessä.. mutta tämä aihe vaatii oman kirjoi­tuk­sensa.

Samaan aikaan vähäi­nenkin yhteys käyttäjiin on parempi kuin ei mitään. Aina pitäisi olla aikaa suunni­telmien testaukseen. Mahdol­li­simman varhai­sessa vaiheessa, kun käyttä­jälle alkaa olla jotain konkreet­tista näytet­tävää, oli se sitten käyttö­liit­ty­mä­kuvia tai karkea proto­tyyppi, niin kette­rästi vaan keräämään palau­tetta oikeilta kohde­ryh­miltä. Voi tulla yllätyk­se­näkin kuinka paljon käyttäjien ajatte­lu­mallit ja käyttö­tavat eroavat siitä, mitä kehitys- ja markki­noin­ti­tiimi olivat ajatelleet.

Onnis­tu­neita käyttä­jä­ko­ke­muksia on helpompi luoda kovak­si­kei­tet­tyjen ammat­ti­laisten kanssa, jotka ovat ratkaisseet samoja ongelmia toistu­vasti. Apuun voi pyytää esim. FixUin käytet­tä­vyys­pal­ve­luiden tekijöiltä.

Lähteitä ja lisälu­ke­mista:

Great User Experience (UX) Leads to Conversion — Peep Laja, CXL

Cost benefits evidence and case studies — Nigel Bevan, Serco Usability Services

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Pekka Moilanen

Pekka Moilanen

Senior Interaction Desiner

Interak­tio­suun­nittelu, käytettävyys, käyttä­jä­tut­ki­mukset, proto­tyypit