Käytettävyys­palvelut

Käyttö­liittymä- ja käyttäjä­kokemussuunnittelu nostavat tuotteesi ja palvelusi käyttö­mu­ka­vuutta — selkeyttä ja helppoutta. Käytettävyys­testaus selvittää tehok­kaasti tuotteen loppu­käyt­täjien tarpeet jo tuote­ke­hi­tyksen alkuvai­heessa.

Asiantuntijat Elina, Panu ja Pekka

Käyttöliittymä­suunnittelu (UI) ja
käyttäjä­kokemussuunnittelu (UX)

Käyttö­liittymä- ja käyttäjä­kokemussuunnittelu ovat osa netti­si­vujen, tieto­ko­neiden, laitteiden, koneiden, mobii­li­lait­teiden sekä ohjel­mis­tojen toteu­tusta. Käyttä­jille luodaan yksin­ker­tainen ja selkeä käyttöym­pä­ristö eli käyttö­liittymä, jossa tuotetaan käyttä­jille halutun­lainen käyttö­ko­kemus.

Digitaa­li­sissa toteu­tuk­sissa käyttö­liittymä- ja käyttäjä­kokemussuunnittelu ovat osa projektin suunnit­te­lu­vai­hetta ja niistä vastaavat usein erikseen omat ammat­ti­lai­sensa. Monia­lainen tiimimme varmistaa parhaan käyttö­ko­ke­muksen.

UI- ja UX-suunnittelua FixUi:lta

UI (user interface)

Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun (User Interface Design) viitataan usein lyhen­teellä UI. UI-suunnittelu keskittyy siihen, miten valmiin tuotteen tai palvelun käyttä­mi­sestä tehdään helppoa eri käyttä­jä­ryh­mille.

Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lussa määri­telllään mm. tyypil­liset käyttö­ti­lanteet, käyttä­jille tarpeel­liset toiminnot ja elementit sekä käyttö­liit­tymän rakenne. Suunnit­te­lussa korostuu käyttäjien tarpeiden sekä käyttöym­pä­ris­töjen (esim. mobii­li­laitteet) ymmär­tä­minen.

Lue lisää

Käyttö­liittymä- ja käyttäjä­kokemussuunnittelu ovat osa netti­si­vujen, tieto­ko­neiden, laitteiden, koneiden, mobii­li­lait­teiden sekä ohjel­mis­tojen toteu­tusta. Niiden tavoittena on luoda käyttä­jille yksin­ker­tainen ja selkeä käyttöym­pä­ristö, eli käyttö­liittymä, jossa pyritään tuottamaan käyttä­jille halutun­lainen kokemus.

UX (user experience)

Käyttäjä­kokemussuunnittelu (User Experience Design), johon usein viitataan lyhen­teellä UX. UX-suunnittelu keskittyy siihen, miten käyttäjien käyttö­ko­ke­musta voidaan parantaa ja kehittää.

Käyttä­jä­ko­ke­mus­suun­nit­te­lussa luodaan käyttä­jille halutun­lainen kokemus – selkeä, helppo, innostava tai esimer­kiksi vaikuttava. Suunnit­te­lussa pohditaan mm. visuaa­lisia ja interak­tii­visia elementtejä, ergonomiaa, navigaa­tiota ja tiedon hierarkiaa.

Lue lisää

Käyttö­liittymä- ja käyttäjä­kokemussuunnittelu ovat osa netti­si­vujen, tieto­ko­neiden, laitteiden, koneiden, mobii­li­lait­teiden sekä ohjel­mis­tojen toteu­tusta. Niiden tavoittena on luoda käyttä­jille yksin­ker­tainen ja selkeä käyttöym­pä­ristö, eli käyttö­liittymä, jossa pyritään tuottamaan käyttä­jille halutun­lainen kokemus.

Käytettävyys­testaus säästää kustan­nuksia

Käytet­tä­vyys­tes­tauksen avulla arvioidaan palvelusi ja tuotteesi käytettävyys sekä tunnis­tetaan siinä olevat haasteet ja poistetaan ne. Käytet­tä­vyys­tes­tauksen tuloksena saat palau­tetta tuotteestasi sen elinkaaren eri vaiheissa puolu­eet­to­milta käyttä­jiltä ja lisäksi tarkkaa tietoa tuotteen kohde­ryhmän käyttö­ta­voista sekä käyttö­tar­peista. Käytettävyys­testaus auttaa tuotteen kehit­täjiä tunnis­tamaan tehok­kaasti tuotteen loppu­käyt­täjien tarpeet jo tuote­ke­hi­tyksen alkuvai­heessa. Käytet­tä­vyyden lisäksi voidaan mitata kokonais­val­tai­sesti käyttä­jä­ko­ke­musta (käyttö­tavat, tarpeet, ongel­ma­kohdat, hyvät ja huonot puolet sekä kehity­sideat).

Hyvän käytet­tä­vyyden tunnus­merkkejä:

  • siirty­minen koekäy­töstä maksul­liseen käyttöön on nopeaa ja runsasta
  • hyviä tai erinomaisia arvos­teluja sovel­lus­kau­poissa
  • erityisen vähän tukipyyntöjä
  • tuotteen käyttäjien tehokkuus on huipussaan
Lue lisää

Käyttö­liittymä- ja käyttäjä­kokemussuunnittelu ovat osa netti­si­vujen, tieto­ko­neiden, laitteiden, koneiden, mobii­li­lait­teiden sekä ohjel­mis­tojen toteu­tusta. Niiden tavoittena on luoda käyttä­jille yksin­ker­tainen ja selkeä käyttöym­pä­ristö, eli käyttö­liittymä, jossa pyritään tuottamaan käyttä­jille halutun­lainen kokemus.

Käyttö­liittymä on kuin vitsi — jos se täytyy selittää se ei voi olla kovin hyvä.