Koulu­tukset

Saat meiltä laajan kattauksen koulu­tuksia aina käytet­tä­vyy­destä digimark­ki­nointiin. Räätä­löimme yksityis- ja ryhmä­kou­lu­tuksia tarpeidesi mukaan.

Millai­selle koulu­tuk­selle teillä olisi tarve?

Käytettävyys­koulutukset

Onko yrityk­sessäsi käyttä­jä­ko­ke­muksen huomioi­minen jäänyt vain puheen tasolle?

FixUi:lta saat juuri teidän tarpei­siinne räätä­löidyn koulu­tuksen, jossa:

  • koulu­tamme työnte­ki­jöitä uusiksi UI-suunnit­telun osaajiksi.
  • autamme sovit­tamaan käyttä­jä­läh­töisen suunnit­telun osaksi ohjel­mis­to­ke­hi­tys­pro­ses­sianne.
  • opastamme miten saada käyttä­jä­ko­kemus strate­gi­sesti koko yrityksen asiaksi ja yhtei­seksi tavoit­teeksi.

Huomioimme koulu­tuk­sissa yrityksesi palvelut, osaaja­re­surssit ja käyttä­männe alustat, mikä varmistaa koulu­tuksen hyödyl­li­syyden yrityk­sellesi. Yleisellä käyttä­jä­läh­töisen suunnit­telun koulu­tuk­sella voimme auttaa koko yrityk­senne tekijöitä huomioimaan joka tasolla asiakas­läh­töi­syyden ja sen vaiku­tukset asiak­kai­denne erinomaiseen käyttä­jä­ko­ke­mukseen.

Pidämme myös koulu­tuksia oppilai­tok­sille, uudel­leen­kou­lu­tus­kes­kuk­sille ym., jossa oppilaat voivat kasvattaa osaamistaan esimer­kiksi käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telun, käytet­tä­vyys­testien ja suunnit­te­lu­työ­ka­lujen käytön opiske­lulla.

Säästä kustan­nuksia ja ota käytettävyys huomioon tuote­ke­hi­tyksesi alkuvai­heesta lähtien.

Käytettävyys‑, käyttö­liittymä- ja käyttä­jä­tes­taus­kou­lu­tuksia vetävät meiltä Eeva, Pekka, Elina ja Panu.

Palvelumuotoilu­koulutukset

Kaikki puhuvat palve­lu­muo­toi­lusta, haluatko sinäkin perehtyä siihen mitä se oikein on?

FixUi:n koulu­tuksena voit tilata juuri teille sopivan paketin palve­lu­muo­toilun alalta! Järjes­tämme palve­lu­muo­toilun koulu­tuksia perus­kurs­seista räätä­löi­tyihin yritysten työpa­joihin. Teoria­pai­not­teiset perus­kurssit sovel­tuvat esimer­kiksi oppilai­tok­sille tai yleiseksi tiedoksi yrittä­jille. Räätä­löi­dyissä työpa­ja­muo­toi­sissa koulu­tuk­sissa voimme pureutua juuri teidän tarpei­siinne ja käydä läpi palve­lunne läpiko­taisin hioen kaikki sen osa-alueet priima-kuntoon! Palve­luiden käyttä­jä­läh­töinen muotoilu kannattaa, sillä se tutki­tusti parantaa asiakas­ko­ke­muksia ja edistää liike­toi­mintaa.

Kysy myös ilmaista palvelu­muotoilu-works­hopia, jossa ideoidaan miten palve­lu­muo­toilun keinoin voimme auttaa teitä nostamaan palve­lunne tasoa!

Palve­lu­muo­toilun koulu­tuksia vetävät meiltä Eeva ja Elina.

Graafisen suunnit­telun koulu­tukset

Graafisen suunnit­telun koulu­tuk­semme ovat pääasiassa suunnattuja oppilai­tok­sille / koulu­tusa­lalle.

Usein itse suunnit­te­lu­puoli hoituu aloit­te­le­vilta graafikko-opiske­li­joilta, mutta toteutus tuotantoa ja ohjel­mointia varten onkin sitten kinkki­sempi juttu alati muuttu­vassa digimaa­il­massa täynnä uusia formaatteja ja resoluu­tioita. Paino­tuotteet, DPI, .svg, sprite sheets, natii­viappli­kaatiot, peligra­fiikat, WordPress-verkko­sivut… Kuulos­taako heprealta? Tähän on hyvä tilata ammat­ti­laiset kertomaan, miten grafiikat käytän­nössä tehdään työelä­mässä.

Täsmä­kurs­seil­lamme saatte eväät suunni­tella ja toteuttaa grafii­koita erilaisiin käyttö­koh­teisiin.

Millai­selle koulu­tuk­selle teillä olisi tarvetta?

Graafisen suunnit­telun koulu­tuksia vetää meiltä Elina.

WordPress-käyttö­kou­lu­tukset

Käytämme verkko­si­vus­toissa pääasiassa WordPress-pohjaa. WordPress on luotettava, asiak­kaalle helppo oppia, nopea työstää ja paras alusta tehdä hakuko­neop­ti­mointia. Verkko­si­vuista n. 30 % käyttää WordPressiä ja WordPress:in Woocom­merce-verkko­kauppoja on maail­massa yli 1,7 miljoona.

Koulu­tamme WordPress-järjes­telmän käyttöä aina päivit­tä­mi­sestä sivuston raken­ta­miseen. Jokaiseen verkko­si­vu­pro­jek­tiimme kuuluu automaat­ti­sesti WordPressin-käyttö­opastus! Meille on tärkeää, että asiak­kaamme osaavat itse halutessaan päivittää kotisi­vujaan. Koulu­tamme myös hakuko­neop­ti­mointia (SEO) WordPress-pohjalle.

Tarjoamme myös WordPress-alustan päivitys‑, ylläpito- ja tieto­tur­va­pa­ketteja. Niiden avulla sinun ei tarvitse itse murehtia verkko­si­vujesi toimi­vuu­desta ja turval­li­suu­desta, vaan me hoidamme homman puolestasi!

WordPress-koulu­tuksia vetää Mika.

Älä putoa kelkasta!
FixUi järjestää yksilö- ja ryhmä­kou­lu­tuksia tarpeidesi mukaan.