Markki­noin­ti­gra­fiikkaa Canvasta

joulu 17, 2018 | Graafinen suunnittelu, Markki­nointi

Joskus voi tulla työelä­mässä vastaan tarve luoda markki­nointiin liittyvää grafiikkaa lyhyellä varoi­tusa­jalla. Joillakin ihmisillä graafiset ja taiteel­liset taidot voivat rajoittua vähäi­sestä pinta­raa­pai­susta henki­lö­koh­taiseen harras­tu­nei­suuteen. Ammat­ti­lais­tason taitoja ei välttä­mättä ole, eikä seinällä roiku graafisen alan serti­fi­kaatteja tai todis­tuksia. Kynnys maksul­lisen kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jel­miston hankki­miseen ja ohjel­miston opetteluun voi olla korkea.     

Vuonna 2012 julkaistu Canva (https://www.canva.com/ ) on selain­poh­jainen ilmainen kuvan­kä­sittely- ja graafinen työkalu. Työkalu on matalan kynnyksen työkalu, joka ei vaadi käyttä­jältään ammat­ti­tason kokemusta. Käyttö­liit­ty­mältään Canva on helppo oppia ja sillä voi tehdä hyvältä näyttävää grafiikkaa nopeasti. Riippuen käyttäjän taidosta ja grafiikan luomi­sessa kestä­västä ajasta Canvalla voidaan saada aikaan hyvää markki­noin­ti­gra­fiikkaa digitaa­li­sessa muodossa sosiaa­liseen mediaan, blogeihin tai mainoksiin. Canvalla pystytään myös perin­teisiin print­ti­muo­toisiin julkai­suihin, esimer­kiksi kortteihin, käynti­kort­teihin, kirjan­kansiin, pamflet­teihin, flyereihin tai lehtien etukansiin.  Canvaa voi käyttää ilmai­seksi mutta siitä on olemassa myös kuukausi­mak­sul­linen Canva for work, joka laajentaa ominai­suuksia ja sisäl­tö­kir­jastoa. Yrityksille suunnattu Canva Enterprise versio, johon sisältyy hallin­nol­lisia ominai­suuksia on neuvo­tel­ta­vissa tarjouksena (https://about.canva.com/pricing/). 

Raahaa ja pudota

Työkalu toimii drag & drop ‑periaat­teella. Kuvat, kehykset ja teksti­pohjat pudotetaan kangas­poh­jalle, joiden mitta­suh­teita voi muokata helposti ymmär­ret­tä­västä käyttö­liit­ty­mästä. Ilmai­sessa versiossa kuvan kangas­pohjan suhteet on määri­tettävä ennen työn aloit­ta­mista valit­se­malla luomus­tyypin, esimer­kiksi posti­kortin tai Facebook ryhmän kansi­kuvan. Käyttö­liit­ty­mistä löytyy myös Canvan oma sisäinen element­ti­pankki, joka sisältää kuvia, kuvak­keita, muotoja ja kuvioita. Pankin sisältö koostuu niin ilmai­seksi jaetusta sisäl­löstä kuin myös maksul­li­sista kuva‑, kuvake‑, elementti‑, fontti- ja valmis­mal­leista. Ilmaiseen ja maksul­liseen sisältöön liittyvät lisens­sioi­keudet, jonka mukaan ilmaista sisältöä saa muokata ja julkaista tarjotun lisenssin raameissa (katso: https://support.canva.com/legal/licensing/free-elements/https://about.canva.com/license-agreements/extended/ ja https://about.canva.com/license-agreements/ ). 

Matalan kynnyksen työkalu

Maksul­listen elementtien ja kuvien yksik­kö­hinnat ovat halpoja. Ne maksava yleensä euron per kappale mutta on muistettava, että kokonai­suu­dessaan useat elementit voivat nousta euroryp­pääksi. Ohjelman sisään­ra­ken­netun element­ti­pankin avulla Canva-käyttäjän ei tarvitse välttä­mättä hakea kuvia tai kuvak­keita sivuston ulkopuo­lelta erilli­siltä kuvapank­ki­si­vuilta. Canvasta löytyy myös mahdol­lisuus ladata omia kuvia ja elementtejä tieto­ko­neelta Canvaan käytet­tä­väksi. Canvan tapauk­sessa ilmais– ja maksul­listen versioiden välillä on eroja ja rajoit­teita. Esimerkkinä rajoit­teista ilmai­sessa Canvassa on se, että kangas­pohjaa ei voi säätää muokkauksen aikana, mutta maksul­li­sella esim. Canva for Work ‑versiolla se onnistuu. Ilmais­ver­siossa myös erillisten säily­tys­kan­sioiden maksimi on kaksi kansiota, maksul­li­sessa Canvassa voi luoda kansioita enemmän. Esimerkkinä Canva for Work ‑pakettiin sisältyy esimer­kiksi Canvan sisäisiä sovel­luksia kuten Animation Pro, jolla voi tehdä GIF-animaa­tioita tai Organi­sation Pro, joilla voi luoda laajat määrät säily­tys­kan­sioita luomuk­sille. Samaan pakettiin sisältyy myös Canva Schedule ‑sovellus, jolla voidaan automaat­ti­sesti ajoittaa luomusten julkaisua sosiaa­lisen median päivi­tyksenä suoraan Canvan läpi esimer­kiksi Facebookiin, Twitteriin tai LinkedIn:n (https://support.canva.com/publish/schedule/schedule-posts-social-media/ ). 

Canvassa pystyy muokkaamaan kuvien valotusta, kontrastia ja elementtien kerros­tusta ja läpinä­ky­vyyttä mutta sen laajempia kuvan­kä­sit­te­ly­omi­nai­suuksia ei ole verraten esimer­kiksi Adobe Photos­hopiin. Canvan sivuilta löytyy myös kattava resurs­si­si­vusto ( https://www.canva.com/learn/ ja https://www.canva.com/learn/tutorials/),josta kokemat­tomat aloit­te­lijat voivat oppia uusia asioita kuvan­kä­sit­te­lystä ja ominai­suuksia Canvasta. 

Canva sopeutuu todella hyvin erityi­sesti verkko­mai­nonnan ja SoMe-grafiikan tekemiseen Facebookiin tai Insta­gramiin. Mutta Canva ei ole kuitenkaan verrat­ta­vissa Adoben Creative Cloud ‑tuotteisiin, jotka ovat ’’purpose built’’ eli tarkoi­tukseen tehtyjä ohjelmia: Photoshop ja Lightroom CC kuvan­kä­sit­telyyn, Premiere Pro ‑videon­kä­sit­telyyn jne. Nämä työkalut vaativat enemmän opettelua, jotta ohjelmien ominai­suuksia hyödyn­net­täisiin täysin. Ne sovel­tuvat pikem­minkin täyspäi­väi­sille harras­ta­jille ja ammat­ti­lai­sille. Canvan tapauk­sessa oppimis­kurvi ei ole kovin vaikea, mikä tekee Canvasta hyvän työkalun opiske­li­joille, sisäl­lön­tuot­ta­jille, pieny­rit­tä­jille ja ammat­ti­lai­sille kevyenä ilmais­työ­kaluna mitä käyttää hyväksi luomis­työssä. Jos olet esimer­kiksi aloittava yrittäjä ja tarvitset kustan­nus­te­hokkaan graafisen työkalun esimer­kiksi ensim­mäisten markki­noin­ti­gra­fii­koiden tekemiseen niin Canva on sinulle oiva työkalu.  

Blogissa mainitut lähteet: 

https://www.canva.com  

https://www.canva.com/learn/  

https://about.canva.com/work/ 

https://about.canva.com/pricing/  

https://support.canva.com/publish/schedule/schedule-posts-social-media/ 

https://support.canva.com/legal/licensing/free-elements/ 

https://about.canva.com/license-agreements/extended/ 

https://about.canva.com/license-agreements/ 

Adoben lähteet: 

https://www.adobe.com/fi/  

https://www.adobe.com/fi/creativecloud.html?promoid=NGWGRLB2&mv=other 

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Samuli Heikkinen

Samuli Heikkinen

Harjoit­telija

Hei! Olen Samuli ja toimin harjoit­te­lijana. Opiskelen tieto­jen­kä­sit­telyä kolmatta vuotta Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Työsken­telen palve­lu­muo­toilun, käyttä­jä­ko­ke­muksen ja testaa­misen parissa.