Netti­sivut ja verkko­kaupat

Löytä­vätkö asiak­kaasi palvelusi ja tuotteesi netistä vaivatta? Tarvit­setko elävät, helposti löytyvät sekä raikkaan näköiset netti­sivut ja ostamaan houkut­te­levan luotet­tavan verkko­kaupan?

Nettisivu ja verkkokauppa-tiimimme
7

KOTISIVUT YRITYKSILLE

Kotisivut ovat yrityk­selle koti ja tukikohta inter­ne­tissä. Asiak­kaallesi ne ovat virtu­aa­linen ensivai­ku­telma, tervehdys, katse­kon­takti, käden­pu­ristus ja myyntipuhe. Olennaisen tiedon täytyy löytyä muuta­massa sekun­nissa. Netti­si­vujen ulkoasu ja sisältö ovat ikään kuin elävä olento, joka mukailee asiak­kaasi polkua tiedo­net­sin­nässä sivus­tollasi ja tarjoaa jokaiseen vierai­lu­vai­heeseen relevanttia ja kiinnos­tavaa tietoa johdattaen häntä kohti ostopää­töstä. Kotisivuja kannattaa ruokkia eli sisältö vaatii uudis­ta­mista sekä päivit­tä­mistä säännöl­li­sesti.

Verkko­si­vujen ulkoasu viestii tunne­ta­solla arvomaa­il­maasi – luotta­musta, ammat­ti­mai­suutta ja persoo­nal­li­suutta. Yrityksesi palvelut ja asian­tun­temus saattavat olla ensiluok­kaista, mutta jo asiakkaan pelkkä kokemus sivuillasi vierai­lusta voi yksin varmistaa arvokkaan yhtey­denoton – tai sitten ei.

Tule ilmaiseen kotisi­vu­työ­pajaan ideoimaan asiakas­polkusi mukaiset netti­sivut, verkko­kaupan tai kohen­tamaan nykyisiä sivujasi monia­laisen tiimimme kanssa.

Soittele meidän Eevalle p. 040–8230773 sopiaksesi ajan tai lähetä viestiä [email protected], olemme sinuun pikai­sesti yhtey­dessä.

Verkkokauppa

Erinomaisten tuotteiden lisäksi tarvitset houkut­te­levan ja luotet­tavan verkko­kaupan – vuoro­kauden ympäri palve­levan ostos­paikan asiak­kaillesi. Tuotteiden hyvä löydet­tävyys, tuote­kuvien ja ‑tekstien tasokkuus sekä tilaa­misen selkeys muodos­tavat erinomaisen asiakas­ko­ke­muksen.

Yrityksesi kannalta tärkeitä verkko­kaupan ominai­suuksia ovat:

  • tuotteiden edustava esilläolo ja löydet­tävyys
  • tilaus­pro­sessin selkeys
  • tuote­tie­tojen helppo päivi­tet­tävyys
  • varas­ton­hal­linnan tarkkuus

Verkkokauppa työsken­telee puolestasi 24/7 — silloinkin kun sinä lepäät.

KOTISI­VUJEN YLLÄPITO JA TIETOTURVA

FixUi ‑ylläpi­to­pa­ke­teilla varmuutta sekä huolet­to­muutta netti­si­vujen ja verkko­kaupan toimintaan. Tilaa tarkoi­tuk­seesi sopiva ylläpi­to­pa­ketti valmiisiin WordPress-sivus­toihin ja anna meidän huolehtia WordPress:n päivi­tyk­sistä, varmuus­ko­pioin­neista ja tieto­tur­vasta.