Netti­sivut ja verkko­kaupat

Löytä­vätkö asiak­kaasi palvelusi ja tuotteesi netistä vaivatta? Tarvit­setko elävät, helposti löytyvät sekä raikkaan näköiset netti­sivut ja ostamaan houkut­te­levan luotet­tavan verkko­kaupan?

Nettisivu ja verkkokauppa-tiimimme
7

KOTISIVUT YRITYKSILLE

Kotisivut ovat yrityk­selle koti ja tukikohta inter­ne­tissä. Asiak­kaallesi ne ovat virtu­aa­linen ensivai­ku­telma, tervehdys, katse­kon­takti, käden­pu­ristus ja myyntipuhe. Olennaisen tiedon täytyy löytyä muuta­massa sekun­nissa. Netti­si­vujen ulkoasu ja sisältö ovat ikään kuin elävä olento, joka mukailee asiak­kaasi polkua tiedo­net­sin­nässä sivus­tollasi ja tarjoaa jokaiseen vierai­lu­vai­heeseen relevanttia ja kiinnos­tavaa tietoa johdattaen häntä kohti ostopää­töstä. Kotisivuja kannattaa ruokkia eli sisältö vaatii uudis­ta­mista sekä päivit­tä­mistä säännöl­li­sesti.

Verkko­si­vujen ulkoasu viestii tunne­ta­solla arvomaa­il­maasi – luotta­musta, ammat­ti­mai­suutta ja persoo­nal­li­suutta. Yrityksesi palvelut ja asian­tun­temus saattavat olla ensiluok­kaista, mutta jo asiakkaan pelkkä kokemus sivuillasi vierai­lusta voi yksin varmistaa arvokkaan yhtey­denoton – tai sitten ei.

Tule ilmaiseen kotisi­vu­työ­pajaan ideoimaan asiakas­polkusi mukaiset netti­sivut, verkko­kaupan tai kohen­tamaan nykyisiä sivujasi monia­laisen tiimimme kanssa.

Soittele meidän Eevalle p. 040–8230773 sopiaksesi ajan tai lähetä viestiä [email protected], olemme sinuun pikai­sesti yhtey­dessä.

Simppeli

1700€

+alv(24%)

Yksisi­vuisen responsiivisen web-sivun rakentaminen valmista pohjaa hyödyntäen.

 • Respon­sii­visuus
 • Hakuko­neop­ti­mointi
 • Tietoturva
 • Apu verkko­tun­nusten, sähkö­postien ja hosting-palvelun hankin­nassa

Kattava

3000€

+alv(24%)

Yrityksen ilmeeseen sopivat tai ilmettä uudis­tavat respon­sii­viset web-sivut.

 • Ulkoasun suunnittelu
 • Koulutus sivujen päivi­tykseen
 • Respon­sii­visuus
 • Hakuko­neop­ti­mointi
 • Tietoturva
 • Apu verkko­tun­nusten, sähkö­postien ja hosting-palvelun hankin­nassa

VIP

6000€

+alv(24%)

Kokonais­valtainen web-sivujen suunnittelu- paketti.

 • Sisällön­tuotanto
 • 1–2 kieli­ver­siota
 • Kattava graafinen suunnittelu
 • Koulutus sivujen päivi­tykseen
 • Respon­sii­visuus
 • Hakuko­neop­ti­mointi
 • Tietoturva
 • Apu verkko­tun­nusten, sähkö­postien ja hosting-palvelun hankin­nassa

*Pakettien hinnat ovat suuntaa antavia. Ota yhteyttä, teemme sinulle räätä­löidyn tarjouksen netti­si­vujesi laajuuden perus­teella.

Verkkokauppa

Erinomaisten tuotteiden lisäksi tarvitset houkut­te­levan ja luotet­tavan verkko­kaupan – vuoro­kauden ympäri palve­levan ostos­paikan asiak­kaillesi. Tuotteiden hyvä löydet­tävyys, tuote­kuvien ja -tekstien tasokkuus sekä tilaa­misen selkeys muodos­tavat erinomaisen asiakas­ko­ke­muksen.

Yrityksesi kannalta tärkeitä verkko­kaupan ominai­suuksia ovat:

 • tuotteiden edustava esilläolo ja löydet­tävyys
 • tilaus­pro­sessin selkeys
 • tuote­tie­tojen helppo päivi­tet­tävyys
 • varas­ton­hal­linnan tarkkuus

Verkkokauppa työsken­telee puolestasi 24/7 — silloinkin kun sinä lepäät.

KOTISI­VUJEN YLLÄPITO JA TIETOTURVA

FixUi -ylläpi­to­pa­ke­teilla varmuutta sekä huolet­to­muutta netti­si­vujen ja verkko­kaupan toimintaan. Tilaa tarkoi­tuk­seesi sopiva ylläpi­to­pa­ketti valmiisiin WordPress-sivus­toihin ja anna meidän huolehtia WordPress:n päivi­tyk­sistä, varmuus­ko­pioin­neista ja tieto­tur­vasta.

Basic

Ylläpito

100€

/kk

Turvaa sivustosi toiminta säännöl­li­sellä ylläpi­dolla ja varmuus­ko­pioin­nilla!

 • WordPress –järjes­telmän päivitys 1x/kk
 • Varmuus­ko­piointi 1x/kk
 • 2x/15 min muutos­töitä sivuilla*
 • Lisätyöt 80 €/h (alv 0%)

Premium

Ylläpito

300€

/kk

Huoleton tieto­tur­va­rat­kaisu ja hakuko­neop­ti­moinnin ylläpito suurille sivus­toille

 • WordPress –järjes­telmän päivitys 1x/kk
 • Varmuus­ko­piointi 1x/kk
 • Tieto­turvan ylläpito (Etäval­vonta hyökkäysten varalta + tarvit­tavat korjaustyöt)
 • Hakuko­neop­ti­moinnin ylläpito
 • Lisätyöt 80 €/h (alv 0%)

VIP-

Ylläpito

500€

/kk

 

 • WordPress –järjes­telmän päivitys 1x/kk
 • Varmuus­ko­piointi 1x/kk
 • Tieto­turvan ylläpito
 • Hakuko­neop­ti­moinnin ylläpito
 • Google analy­tiikka
 • Analy­tiikan rapor­tointi 1x/kk
 • 2 kertaa/v sosiaa­lisen median (some) konsul­tointi á 2 h
 • Lisätyöt 80 €/h (alv 0%)

*Muutostyöt sisäl­tävät pieniä muutoksia tai lisäyksiä sivuille (esimerkkejä näistä töistä: puhelin­nu­meron vaihta­minen, blogi­mer­kinnän lisäys, kuvan vaihta­minen.)

FixUi:lta saat myös myös tieto­tur­va­pa­ketit WordPress -sivuille. Kysy lisää!