Palvelu­muotoilu

Palvelu­muotoilu auttaa sinua tehos­tamaan nykyisiä palve­luitasi ja tunnis­tamaan uusia palve­lui­deoita asiakas­läh­töi­sesti. Palvelu vastaa sekä asiak­kaasi tarpeita että sinun liike­toi­min­nal­lisia tavoit­teita.

Palvelumuotoilijat Elina ja Eeva

Palvelu­muotoilu

Palve­lu­muo­toilun avulla ymmärrät yrityksesi palve­luiden merki­tyksen ja onnistut kehit­tämään liike­toi­min­taasi asiakas­läh­töi­sesti. FixUi:n palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajan avulla etsimme yhdessä yrityk­sellesi parhaiten toimivat ratkaisut liike­toi­mintasi tueksi.

Kehitettävä palvelu voi olla kokonaan uusi innovaatio tai jo olemassa oleva. Hyvin suunni­teltuna palvelu tai tuote vastaa täydel­li­sesti asiak­kaidesi tarpeita ja varmistaa asiakas­tyy­ty­väi­syyden.

Tee palve­lustasi sellainen, josta asiak­kaasi on valmis maksamaan!

Palvelu­muotoilu on:

  • Palve­lu­ko­ke­muksen käyttä­jä­läh­töistä suunnit­telua.
  • Palve­lujen innovointia, kehit­tä­mistä ja suunnit­telua luovin menetelmin.
  • Visuaa­li­suuteen, kokei­luihin ja iteraa­tioon perustuva työsken­te­ly­fi­lo­sofia sekä työkaluja, joita sovel­letaan palvelun kehit­tä­miseen.

Palvelun kokonais­valtainen suunnittelu

Tiedos­tatko, minkä­laisen polun asiakas käy läpi käyttäessään palve­luasi? Miten hän löytää yrityksesi, miksi valitsee juuri sinut, kuinka hän ottaa yhteyttä, miten hänet kohdataan, miten itse palvelun käyttö sujuu ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Palvelu ei ole pelkkä palvelun käyttö­ta­pahtuma vaan paljon muutakin, mitä tapahtuu sen ympärillä; näkyvästi ja näkymät­tö­missä.

Panos­ta­malla palve­lunne kokonais­val­taiseen suunnit­teluun ja kehit­tä­miseen asiak­kaanne ovat takuu­var­masti tyyty­väisiä, toimin­tanne tehok­kaampaa ja liike­vaihto kasvaa! Juuri tässä FixUi:n asian­tun­tijat auttavat sinua.

APUA PALVELUSI JA LIIKE­TOI­MINTASI KEHIT­TÄ­MISEEN?
Varaa ilmainen työpaja, jossa ideoidaan yhdessä miten palvelu­muotoilu voisi auttaa liike­toi­min­taasi!