Asiakas­pro­fi­lointi auttaa palvelun suunnit­te­lussa ja markki­noin­nissa

touko 29, 2018 | Markki­nointi, Palvelu­muotoilu

Asiak­kaita on monen­laisia. Sinäkin olet varmaan erilainen asiakas kukka­kau­passa, autoren­gas­liik­keessä ja kodin­ko­ne­liik­keessä. Toisessa olet asian­tun­te­vampi ja osaat kysyä vaikeita kysymyksiä myyjältä ja olla vaativa asiakas. Toisessa liikkeessä taas haluat vain saada tuotteen nopeasti ja toivot, että myyjä auttaa sinua valit­semaan tuotteen mahdol­li­simman nopeasti ja hyvin.

Itse esimer­kiksi en ole lainkaan kiinnos­tunut auton­ren­kaista ja niinpä viimeksi, kun tarvitsin autooni uudet renkaat, menin rengas­liik­keeseen ja kerroin myyjälle haluavani neljä mustaa talvi­ren­gasta. Myyjä ymmärsi yskän. Hänen kanssaan lähdimme ulos katsomaan, millainen auto minulla on ja samalla hän kysyi, millaista ajelua minulla on. Näin saatiin autoon renkaat alle ja minä olin tyyty­väinen. Toisen­lainen asiakas olisi varmaan seurannut Tekniikan Maailman vertailuja ja tiennyt tasan tarkkaan millaiset renkaat hän haluaa ja mahdol­li­sesti vertaillut hintoja eri liikkeissä.

Yrittäjän ja myyjän ominai­suu­des­sakin täytyy miettiä, millaisia asiak­kaita yrityk­sellä on tai millaisia asiak­kaita sitä yrityk­selleen haluaa. Kun tietää kuka olisi tyypil­linen asiakas niin osaa markki­noida vain juuri sen tyyppi­sille ihmisille ja juuri niissä medioissa, missä he liikkuvat. Kun tunnet asiak­kaasi, tiedät myös heidän ongel­mansa ja osaat tarjota vain palveluja, mitä asiak­kaasi tarvit­sevat.

Minulle olisi siis ihan turhaa markki­noida jotain tiettyjä auton­ren­kaita. FixUin taas olisi ihan turhaa markki­noida ohjel­mis­to­gra­fiikan palveluja yksityis­hen­ki­löille. Kun tietää ketkä kuuluvat kohde­ryhmään, markki­nointiin menee paljon vähemmän aikaa ja rahaa.

Tunne asiak­kaasi

Uuden palvelun tai tuotteen palve­lu­muo­toi­lijana tai palve­lun­tuot­tajana sinun tulisi tuntea asiak­kaasi. Samalla tavalla kuin yrittä­jäkin, palve­lu­muo­toi­lijaa tai palve­lu­tuot­tajaa auttaa tieto, mihin ongelmaan ollaan tuotta­massa ratkaisua sekä miten ja milloin palvelun/tuotteen käyttäjä sitä haluaa käyttää. Nämä asiat tulisi tietää hyvin aikai­sessa vaiheessa, jotta ei turhaa käytet­täisi resursseja suunnit­te­le­malla tuotetta, jossa on esimer­kiksi liikaa tai väärän­laisia ominai­suuksia. Ei kannata yrittää myydä kerros­taloa, jos asiakas toivoo pientä mummon­mökkiä.

Moni uusi yrittäjä kuvit­telee, että kuka tahansa voi olla hänen asiak­kaansa. Hän voi luoda palvelun, jolla yrittää palvella kaikkia. Loppujen lopuksi luodaan palve­lu­hirviö, joka on niin vaikea­sel­koinen, ettei sitä kukaan ymmärrä tai halua käyttää. Luodaan palvelu, joka ei palvellut lopulta ketään. Olisi parempi luoda tuote, joka palvelee jotain selvää kohde­ryhmää heidän tietyssä tarpeessaan hyvin kuin yrittää palvella monessa ongel­massa montaa käyttä­jä­ryhmää. Jos et ole varma oletko tuotta­massa palvelua, josta ihmiset ovat kiinnos­tu­neita, kysy heidän mieli­pi­dettään ideastasi mahdol­li­simman varhai­sessa vaiheessa. Kysy mieli­pi­dettä vaikka tuttavasi tutta­valta, älä parhaalta ystävältäsi. Ystäväsi ei ole se tyypil­linen asiak­kaasi, mikäli et omaa valtavaa ystävä­piiriä tai et tarvitse uusia asiak­kaita.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Eeva Kangas

Eeva Kangas

Toimi­tus­johtaja

Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja.