Mitä Palvelu­muotoilu (pamu) on?

elo 8, 2018 | FixUi, Palvelu­muotoilu

Pamu yksin­ker­tai­suu­dessaan

Palve­lu­muo­toi­lulle on varmaan yhtä paljon määri­telmiä kuin sillä on tekijöi­täkin. Yksin­ker­tai­suu­dessaan palve­lu­muo­toi­lulla suunni­tellaan asiakas­läh­töisiä palve­luita. Palvelu­muotoilu ei ole menetelmä vaan sillä tarkoi­tetaan koko prosessia asiakkaan ymmär­tä­mi­sestä palvelun pilotointiin, kehit­tä­miseen ja arviointiin saakka.

Mitä Palvelumuotoilu (pamu) on?

Palve­lu­muo­toilun ytimessä

Nakki­kopin suunnit­te­lus­sakaan ei riitä kirvesmies tekemään koko hommaa. Tarvitaan joku miettimään mitä tarjotaan, miten tarjotaan, milloin tarjotaan. Pitää miettiä astiat, hinnasto, aukio­loajat, mistä nakit ostetaan, roska­korit, siivous… Yhtäkkiä pienelle idealle löytyykin paljon mietit­tävää. Jos vielä mietitään kuka olisi mahdol­linen asiakas, miten hän löytäisi nakki­kioskin ja miten häntä tulisi palvella, jotta hän tulisi toistekin asioimaan juuri siinä nakki­kios­kissa, niin olemme palve­lu­muo­toilun ytimessä.

Palvelun tarve ja käyttäjän näkökulma

Jotta palvelua kannattaa tarjota, sillä pitää olla tarve. Palve­lu­muo­toi­lussa rohkaistaan kokei­lemaan erilaisia ideoita. Jos käyt Afrikassa sellai­sessa maassa, jossa ihmiset eivät käytä kenkiä, voit nähdä joko suuren myynti­mah­dol­li­suuden tai sitten voit luovuttaa totaa­li­sesti huoma­tessasi, ettei siellä käytetä kenkiä ollenkaan. Kun yhteis­suun­nit­telun avulla käyttäjät osallis­tuvat muotoi­lu­tiimin kanssa suunnit­te­lemaan yhdessä, saadaan aikaan tuote/palvelu, jolla on tarve ja valmis käyttä­jä­kunta. Käyttäjän näkökulma pysyy näin palvelun kehit­tä­misen keskiössä.

Palvelu­muotoilu on itera­tii­vista työtä

Kun palvelu on määri­telty ja sitä on ideoitu, sen jälkeen alkaa kokeilu. Eri vaiheiden visua­li­sointi tavalla tai toisella auttaa hahmot­tamaan ja ymmär­tämään ideoita. Sen jälkeen ideoita on helpompi yhdessä jalostaa vielä parem­miksi.

Käyttäjät kannattaa laittaa kokei­lemaan palvelua mahdol­li­simman aikai­sessa vaiheessa ja antamaan palau­tetta, jotta opitaan vielä paremmin ymmär­tämään miten, missä ja miksi käyttäjät käyttävät tuotetta. Palvelun suunnittelu on toistu­vasti iteroi­tuvaa työtä.

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Eeva Kangas

Eeva Kangas

Toimi­tus­johtaja

Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja.