Tarina asiakas­ko­ke­muk­sesta

kesä 18, 2019 | Palvelu­muotoilu

Mikä olo sinun asiak­kaillesi jää? Pienet erot toimin­ta­ta­pojen valin­noissa voivat aiheuttaa suuria eroja asiakas­tyy­ty­väi­syy­dessä.

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Olen viime aikoina epäon­nis­tu­neiden kiinteis­tö­kaup­pojen johdosta joutunut olemaan tekemi­sissä sekä asianajo- että insinöö­ri­toi­miston kanssa. Molem­milta firmoilta olen saanut yhtä järkyt­tävän suuret laskut, mutta yksi ero yritysten toimin­ta­ta­voissa oli. Ja se oli asiakas­pal­ve­lussa.

Toinen yritys oli valinnut käytännön, että he laskut­tivat 15 minuutin työn joka ainoasta sähkö­pos­tista tai soitosta. Arvatkaa vaan, uskalsiko asiak­kaana sieltä kysyä pienin­täkään kysymystä, kun tiesi joka kysymyk­sestä kilah­tavan muhevan laskun posti­laa­tikkoon. Tämän seurauksena asiak­kaana olo oli usein epävarma, eikä kommu­ni­kaatio oikein toiminut.

Toinen yrityk­sistä taasen oli valinnut toisen toimin­ta­tavan. Heillä oltiin aina avuliaita ja vastattiin puhelimeen sekä sähkö­postiin palveluun automaat­ti­sesti sisäl­tyvänä osana.

Loppujen lopuksi hekin lähet­tivät aivan yhtä ison laskun, mutta arvatkaa kumman yrityksen palveluun olin tyyty­väinen ja ketä suosit­te­lisin muillekin? ;)

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Elina Koski

Elina Koski

Käyttä­jä­ko­kemus- ja visuaa­linen suunnittelija

Elina muotoilee kaiken, mitä käsiinsä saa: palvelut, tuotteet, grafiikat ja käyttä­jä­ko­ke­mukset.