Käyttöliittymä­suunnittelu // Graafinen suunnittelu 

Discendum Oy

Discendum Oy tarjoaa verkko­pal­ve­luita oppimiseen ja osaamisen hallintaan sekä tuottaa konsul­toin­ti­pal­veluja kaiken­ko­koi­sille toimi­joille. Discen­dumin asiak­kaisiin kuuluu oppilai­toksia, eri toimia­lojen yrityksiä, julkis­hal­linnon organi­saa­tioita sekä erilaisia järjestöjä. Discen­dumin tunnetuin palvelu on Optima-oppimi­sym­pä­ristö, ja sen seuraaja on uusi Priima-oppimi­sym­pä­ristö, jota FixUi on ollut alusta asti mukana suunnit­te­le­massa.

Priiman tavoit­teena on olla moderni monipuo­linen, mukautuva ja ennen kaikkea helppo­käyt­töinen oppimi­sym­pä­ristö. Priimassa yhdis­tyvät monipuo­liset sisällön­tuotanto-ominai­suudet, rajapinnat muihin sovel­luksiin sekä tehokas opintojen seuraa­minen ja ohjaus. Priima on toteu­tettu web-tekno­lo­gioilla ja se skaalautuu työpöy­tä­koosta puhelimiin.

Discen­du­milla ymmär­retään käytet­tä­vyyden ja käyttä­jä­ko­ke­muksen arvo ja FixUi vastaa niiden suunnit­te­lusta. FixUi:n käsialaa on myös Priiman graafinen suunnittelu. Suunnittelu on tapah­tunut alusta asti paikan päällä Discen­dumin tiloissa tiiviissä yhteis­työssä, jossa käytetään hyväksi FixUi:n käyttä­jä­ko­ke­mus­osaa­mista ja Discen­dumin pedago­gista ja teknistä osaamista.

Suurimpina haasteina suunnit­te­lussa on ollut erilaisten asiak­kaiden tarpeiden huomioi­minen niin, että punainen lanka toimin­ta­mal­lissa säilyisi käyttö­ta­vasta riippu­matta. Oppimi­sym­pä­ristöt ovat usein hyvin komplek­sisia ja vuosien saatossa voivat kasvaa rönsyi­le­viksi toimin­nal­li­suuksien sekamels­kaksi. Monimut­kai­setkin toiminnot on kuitenkin tarpeen pitää mahdol­li­simman yksin­ker­taisina ja ymmär­ret­tävinä taval­li­sille käyttä­jille. Ratkaisuna tähän haasteeseen on esimer­kiksi pureu­duttu syvem­mälle siihen, mitä asiak­kaiden tarpeet oikeasti ovat, eikä suoraan vain toteu­tettu toimintoja asiakkaan pyynnöistä.

Puolen­toista vuoden suunnit­telun ja kehityksen jälkeen Priima julkaistiin lokakuussa 2018. Alustava asiakas­pa­laute kertoo, että suunnit­telun tavoit­teissa on onnis­tuttu hyvin. Priimaa on kehuttu siitä, että sen käyttöönotto on helppoa ja erillistä koulu­tusta tai manuaalia ei tarvita.

Yhteis­työssä FixUi:n kanssa olemme saaneet yhdis­tettyä tavoit­teemme nykyai­kai­sesta ja monipuo­li­sesta mutta silti helppo­käyt­töi­sestä verkko-oppimi­sym­pä­ris­töstä.” 

Ville Juutinen / Discendum

tarvit­seeko käyttö­liit­tymäsi käytet­tä­vyys­tes­tausta?
FixUi tarjoaa käytet­tä­vyys­tes­tausta ja käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telua.