Käytettävyys // Käytettävyys­testaus // Rapor­tointi

Goodwiller Promilless

Goodwiller sai alkunsa hyvin inhimil­li­sestä ongel­masta – miksi ei ole olemassa taval­li­selle ihmiselle sovel­tuvaa luotet­tavaa tapaa mitata alkoholi-pitoisuus verestä? Ratkaisuna Goodwiller kehitti ensim­mäisen tuotteensa, uraauur­tavan painetun älyn tekno­lo­gialla toteu­tetun promil­le­testin.

FixUi toteutti Goodwil­le­rille käytet­tä­vyys­testit, joiden tavoit­teena oli saada konkreet­tista palau­tetta Promilless ‑tuotteesta kohde­ryhmän käyttä­jiltä. Käytet­tä­vyys­tes­tissä tutkittiin sekä pakkauksen infor­maa­tio­si­sältöä sekä sen välit­tämää mieli­kuvaa. Testi­hen­ki­löiltä kerättiin myös palau­tetta tuotteen käytöstä ja heidän haluk­kuu­destaan hankkia tuote (hyväk­syt­tävyys, halut­tavuus, käyttö­tarve ja hinta). Tarkoi­tuksena oli varmistaa, että kaikki kriit­tiset menes­tys­te­kijät on otettu huomioon kulut­tajan näkökul­masta ja että näiden toteutus on selvä sekä yksise­lit­teinen. Testejä tehtiin niin ravin­to­loissa kuin muissakin kenttä­olo­suh­teissa.

Goodwiller oli erittäin tyyty­väinen FixUin palveluun: ”Erittäin hyvä keissi ja sen toteutus. Saimme mitä halusimme. Suosit­te­lemme”

Onko tuotteesi käytettävyys kunnossa?
FixUi analysoi ja raportoi palvelusi sekä tuotteesi käytet­tä­vyyden.