Graafinen suunnittelu // Yritysbrändi // SEO // Netti­sivut // Sisällön­tuotanto

HAMMAS­LÄÄ­KÄ­RIASEMA KASTELLIN KRUUNU OY

Hammas­lää­kä­riasema Kastellin Kruunu Oy on Oulussa toimiva hammas­lää­kä­riasema, joka tarjoaa laadu­kasta hammas­hoitoa kaike­ni­käi­sille. Perus­ham­mas­hoidon lisäksi yritys tarjoaa prote­tiikan, suuki­rurgian ja esteet­tisen hammas­hoidon palve­luita.

FixUi on suunn­ni­tellut ja toteut­tanut yrityksen uudet verkko­sivut. Verkko­sivut tehtiin tehok­kaasti nopealla aikatau­lulla. Pidimme huolen että yritys sai arvoi­sensa ja oman näköisen sivuston. Nostimme esille yrityksen osaavan ja iloisen henki­lö­kunnan. Tärkeää oli myös esitellä yrityksen palvelut selkeästi ja paino­timme yrityksen asikas­lu­pausta suunnit­te­lussa. Verkko­si­vus­tolla oleel­lista oli tuoda esille asika­sedut ja se miten yritys erottuu muista hammas­lää­kä­ria­se­mista alueella.

Suunnit­te­limme asiakas­polun ensi vierai­lusta aina ajanva­raukseen saakka. Ajanva­rauksen ja yhtey­denoton helppous on erityisen tärkeää verkko­si­vuilla, joissa asiakas­määrä on suoraan riippu­vainen ajanva­rauksen ja yleen­säkin sivuston löydet­tä­vyy­destä. Verkko­si­vus­tossa on tärkeää luoda luottamus ja helposti lähes­tyt­tävyys sekä luoda houkut­te­livia koukkuja, joihin asiakas tarttuu.

haluatko sinäkin toimivat ja löydet­tävät netti­sivut?
FixUi tarjoaa ainut­laa­tuisia digirat­kaisuja liike­toi­mintasi tueksi.