Käytettävyys­testaus // Käyttöliittymä­suunnittelu // Graafinen suunnittelu // Sähköinen markki­nointi // Asiakas­polut

Louhi

Louhi tarjoaa webho­telleja, virtu­aa­li­pal­ve­limia ja verkko­tun­nuksia Suomessa n. 18 000 asiak­kaalle. Louhi:n verkko­kaupan on toteut­tanut Pilvi Cloud Company.

FixUi toteutti Louhi:lle websi­vujen ja verkko­kaupan käytet­tä­vyys­tes­tauksen. Tulosten perus­teella suunnit­te­limme palveluun käytettävyys- ja käyttö­liit­ty­mä­pa­ran­nuksia sekä netti­si­vujen ulkoasun päivi­tyksen.

Projekti lähti käyntiin asiakkaan luona Helsin­gissä, jossa tehtiin heidän tarpei­densa kartoitus. Louhi:lla oli halu parantaa omia palve­lujaan, ja erityi­sesti tärkeää on tiedon saaminen asiak­kaiden kokemuk­sista palve­luiden käyttöö­no­tosta.

Käytet­tä­vyys­testien tulok­sista muodos­timme laajan raportin löyde­tyistä ongel­mista, ja annoimme myös alustavia paran­nuseh­do­tuksia ongelmiin.

Projektin varsi­nai­sessa suunnit­te­luo­siossa teimme käyttö­liit­tymään paran­nuksia, joiden avulla käyttöönotto oli selkeämpää.

Visuaa­li­sella puolella paran­simme erityi­sesti kaupan ja Louhi:n websi­vujen myyvyyttä tekemällä niistä moder­nimmat ja lisää­mällä luontevia reittejä kaupan tekoon.

Suunnit­te­limme myös jouhe­vam­maksi Louhi:n sivujen toimi­vuutta respon­sii­vi­sesti mobii­li­lait­teilla, niin että aineisto on paremmin aseteltuna näytöllä.

Louhi:n kanssa oli antoisaa tehdä yhteis­työtä, koska yhteys­hen­kilöt ymmär­sivät hyvän käyttä­jä­ko­ke­muksen arvon. Heille on tärkeää sujuva ja laadukas palvelu.

tarvit­seeko käyttö­liit­tymäsi käytet­tä­vyys­tes­tausta?
FixUi tarjoaa käytet­tä­vyys­tes­tausta ja käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telua.