Visuaa­linen suunnittelu // Brändäys // Markkinointi­materiaalit // Verkko­si­vujen graafinen suunnittelu

Medieco

Medieco Oy on verkko­kou­lu­tuksen ammat­ti­lainen, joka tarjoaa laadu­kasta koulu­tusta tervey­den­huollon henki­lös­tölle.

FixUi suunnitteli Mediecolle websi­vujen graafisen ulkoasun. Suunnit­te­lussa pyrimme selkeyteen ja pidimme huolen ulkoasun yhtenäi­syy­destä siirryt­tyessä eri näkymiin koulu­tusym­pä­ris­tössä. FixUi suunnitteli myös tarvit­tavat yritys­gra­fiikat käynti­kor­teista esite­pohjiin.

Yrityksen ulkoasu websi­vuista grafiikkaan on osa näkyvää markki­nointia ja parhai­millaan ne antavat yrityk­sestä mieleen­pai­nuvan kuvan — hyvän yritysbrändin. Oli kyse sivus­to­suun­nit­te­lusta tai yritys­gra­fii­koista, FixUi välittää yrityksen sanoman selkeästi ja tyylik­käästi.

Kaipaako yritysbrändisi kiillo­tusta?
FixUilta löydät apua digitaa­lisen tyyliin ja toteu­tukseen sekä oman visuaa­lisen brändin löytä­miseen.