Visuaa­linen suunnittelu // Brändi // Markkinointi­materiaalit // Pakkaus­suun­nittelu

UNBORND­HEARATODOSOFT

Odosoft on kehit­tänyt odotta­ville äideille ratkaisun sikiön sydänäänien kuunteluun ja seurantaan kotio­loissa. Unborn­Heart ‑ultra­ää­ni­lait­teella ja siihen liitty­vällä appli­kaa­tiolla pystytään kuunte­lemaan, nauhoit­tamaan, monito­roimaan graafein sekä jakamaan sikiön sydämen sykettä jo viikolta 12 alkaen.

Myynti­pa­kettiin kuuluvat Unborn­Heart ultra­ää­ni­laite, käyttöohje, ultra­ää­ni­geeli, kuulokkeet, paristot ja kaapeli, jolla laitteen saa kytkettyä kiinni älypu­he­limeen tai tablettiin. Ultra­ää­ni­laite on CE- ja FDA-hyväk­sytty. Appli­kaatio älypu­he­limiin on tällä hetkellä saata­villa iOS- ja Android ‑käyttö­jär­jes­tel­mille ja se on ladat­ta­vissa ilmai­seksi.

FixUi suunnitteli Odosoft:lle tuote­gra­fiikat tuotteen pakkaukseen, käyttö­ohjeen kansi­lehdet sekä toteutti tuotteeseen liittyvät tarrat. FixUi myös konsultoi projek­tissa kansain­vä­lisiä paino­tek­nisiä asioita ja on osallis­tunut laitteen sekä appli­kaation testaa­miseen.

Tuote­gra­fii­koissa haimme tyyliä, joka sopii jo aiemmin suunni­tel­tuihin appli­kaa­tioiden grafii­koihin ja Unborn­Heart-logoon. Päädyimme valko-vaalean­pu­naiseen värimaa­ilmaan, jolla brändiin saadaan tuotua tiettyä hempeyttä. Lisäksi halusimme tuoda tuotteen ilmeeseen myös lääke­tie­teel­li­syyttä ja ammat­ti­mai­suutta.

Kaipaa­vatko sinun yritykseni netti­sivusi tyyli­uu­dis­tusta tai onko käynti­korttisi viime vuosi­tu­han­nelta?
FixUilta löydät apua digitaa­lisen tyylin ja toteu­tukseen sekä oman graafisen brändin löytä­miseen.