Käytettävyys // Käytettävyys­testaus // Käytet­tä­vyys­ra­por­tointi

OULUN KAUPUNKI — INTRANET

Akkuna on Oulun kaupungin Share­point-pohjainen intranet, jota kaikki kaupungin työnte­kijät käyttävät työssään. Akkuna oli ollut noin vuoden käytössä, kun Oulun kaupunki halusi selvittää intran käytet­tä­vyys­ti­lanteen ja kuulla käyttäjien palau­tetta siitä.

Käytet­tä­vyys­tes­teihin osallistui kahdeksan testi­hen­kilöä, jotka kuvas­tivat monipuo­li­sesti Akkunan oikeita käyttä­jä­ryhmiä. Testi­hen­kilöt suorit­tivat intrassa vastaavia tehtäviä kuin työssäänkin. Tyypil­liset työteh­tävät olivat painot­tuneet tiedon­hakuun ja asioiden löytä­miseen intra­ne­tistä ja ne muodos­tettiin yhdessä Oulun kaupungin Akkuna-työryhmän kanssa.

Testit suori­tettiin konteks­tu­aa­li­sesti Oulun kaupungin työti­loissa ympäri Oulua käyttäjien omilla työpis­teillä. Näin saatiin vaihte­le­vuutta myös käytet­tyihin pääte­lait­teisiin ja käytet­tyihin webse­laimiin.

Loppu­tu­loksena oli käytet­tä­vyys­tes­taus­ra­portti käytet­tä­vyy­son­gel­mineen ja paran­nuseh­do­tuk­sineen sekä käyttä­jä­pa­laute koostettuna. Raportti esiteltiin Akkunan työryh­mälle raportin palau­tus­pa­la­ve­rissa.

kiinnos­taako sinua testata sovel­luksesi käytettävyys ja saada kehity­si­deoita?
FixUi:n asian­tun­tijat laittavat käytet­tä­vyyden kuntoon.