Some-markki­nointi // Digimark­ki­nointi // Koulu­tukset

Oulun Seudun Yrittä­jä­naiset

FixUi järjesti Oulun Seudun Yrittä­jä­nai­sille sosiaa­lisen median koulu­tuksia, joiden avulla yrittäjät saivat uusi työkaluja tehok­kaaseen some-markki­nointiin. Koulu­tuksia järjes­tetään Faceboo­kista, Insta­gra­mista, Linke­dI­nistä ja Twitte­ristä. Tilaa meidät koulut­tamaan sinua ja yritystäsi!

Facebook ‑koulu­tuksen sisältö

 • Facebook ‑profiilin luominen ja hallinta
 • Facebook ‑sivun luominen ja hallinta
 • Fb-ryhmän ja ‑sivun ero mainos­ta­mi­sessa
 • Faceboo­kissa mainos­ta­minen
 • Hyvän Facebook ‑julkaisun tunnus­merkit
 • Facebook ‑tapah­tumat
 • Aihesa­nojen eli hashtagien # käyttö
 • Facebook ‑pikseli ja miten sitä hyödyn­netään
 • Mikä on sisäl­tö­stra­tegia
 • Facebookin algoritmin muutokset 2018 ja sen vaiku­tukset julkai­suihin sekä markki­nointiin

Instagram ‑koulu­tuksen sisältö

 • Insta­gramin käyttö yrityk­sessä, miksi yritys­tiliä tarvitaan
 • Yrityksen toiminnan ja ihmisten esittely Insta­gra­missa
 • Miten tykätään, kommen­toidaan ja jaetaan
 • Miten kuva tai video julkaistaan Insta­gra­missa
 • Hashtagien # käyttö
 • Kuvapankit
 • Tilin ja julkai­sujen optimointi
 • Tilin ja julkaisun kävijä­tiedot sekä niiden analy­sointi
 • Facebook- ja Instagram-tilin yhdis­tä­minen
 • Minkä­laiset julkaisut toimivat

LinkedIn ‑koulu­tuksen sisältö

 • LinkedIn ‑profiilin luominen
 • Verkoston luominen
 • Viestittely
 • LinkedIn:n hyödyt ja kokemuksia

Twitter ‑koulu­tuksen sisältö

 

 • Twitter- tilin luominen
 • Twitterin käyttö yrityksenä
 • Muiden käyttäjien seuraa­minen
 • Vastaa ja mainitse
 • Keitä haluat tavoittaa ja mitä haluat sanoa
 • Kuka näkee twiittini
 • Uudel­leentwiittaus
 • Hashtagien # hyödyn­tä­minen Twitte­rissä
 • Kuvan lisää­minen twiittiin
 • Jakamasi linkin klikkaajat (statis­tiikka)
tilaa meidät koulut­tamaan sinua ja tiimiäsi digimaa­ilmaan!
FixUi järjestää yksilö- ja ryhmä­kou­lu­tuksia tarpeidesi mukaan.