Palvelu­muotoilu // Työpajat // SWOT-analyysi // Business Model Canvas // Koulu­tukset

OAMK Oulaisten kampus — SoteY­Boost

SoteY­Boost –hankkeen tavoit­teena on tukea hyvinvointi‑, sosiaali- ja tervey­salan pk- ja mikro­y­ri­tyksiä palve­lujen kehit­tä­mi­sessä ja yritys­toi­minnan kasvat­ta­mi­sessa.

Kun yritys suunnit­telee uutta palvelua tai haluaa kehittää nykyisen palvelun käyttä­jä­läh­töi­syyttä palve­lu­muo­toilun keinoin, hän pystyy osallistua hankkeen palve­lu­muo­toi­lu­työ­pa­joihin. SoteY­Boost ‑hankkeen toteuttaa Oulun ammat­ti­kor­kea­koulun Oulaisten kampus. Osato­teut­tajana toimii Oulun yliopiston Oulun Eteläisen insti­tuutti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoi­tusta vuoden 2017 loppuun saakka. Hanke toimii Oulun eteläisen alueella: Haapavesi-Siika­latvan, Ylivieskan ja Nivala-Haapa­järven seutu­kun­nissa.

FixUi järjesti hankkeelle palve­lu­muo­toi­lu­kou­lu­tuksen ja palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja, joiden avulla yritykset pystyivät suunnit­te­lemaan uusia palveluja ja kehittää nykyisiä palve­lujaan. Jokainen yritys sai osallistua neljään työpajaan.

Työpa­jojen sisältö riippui yrityksen tarpeista. Työpa­joissa oli esimer­kiksi seuraavia tehtäviä:

 • Kehitys­haasteen rajaa­minen
 • Palve­lu­polku
 • Palvelun ideoi­minen eri näkökul­mista
 • Business Model Canvas
 • Service Blue Printin laati­minen
 • Asiakas­työ­pajat
 • SWOT ‑analyysit
 • Markki­noin­ti­ma­te­ri­aalien läpikäynti ja niiden ideoi­minen
 • Palvelun pilotoinnin suunnittelu ja palautteen keruu

Työpa­jojen lisäksi yritykset saivat väliteh­täviä. Väliteh­tävänä oli esimer­kiksi seuraavia tehtäviä:

 • Palve­lusa­farin tekeminen
 • Käyttä­jä­per­soonan luominen
 • Asiakashaastattelut/työpajat
 • Kilpai­li­ja­tut­ki­mukset
tilaa palve­lu­muo­toi­lu­työpaja kehit­tämään palvelusi käyttä­jä­läh­töi­syyttä!
FixUi:n palve­lu­muo­toi­lu­työ­pa­jassa ideoidaan uusia palve­luita ja kehitetään nykyisiä.