Käytettävyys // Käytet­tä­vyys­testit // Käyttä­jä­tut­kimus

Lääkäriportaali.fi — Terve­Media

Terve Media Oy tuottaa ja julkaisee verkko­pal­veluja sekä print­ti­jul­kaisuja tervey­den­huollon ammat­ti­lai­sille; lääkä­reille, hoita­jille, farma­seu­teille ja hammas­lää­kä­reille. Palve­luiden sisäl­löstä vastaavat hyvin­voinnin ja terveyden ammat­ti­laiset. Toteu­timme Lääkä­ri­por­taalin käyttä­jä­tut­ki­muksen.

Tutki­muksen tavoit­teena oli ymmärtää paremmin käyttä­jä­kuntaa, käyttäjien nykyistä Lääkä­ri­por­taalin käyttöä, käyttö­kon­tekstia ja käyttäjien haluamia paran­nuksia sekä toiveita nykyiseen palveluun.

Tutki­mukseen saapuneet lääkärit pystyivät ryhmä­kes­kus­te­lujen aikana selai­lemaan Lääkä­ri­por­taalin sivuja ja osallis­tumaan keskus­teluun, palautteen antamiseen ja ideointiin.

Projektin loppu­tu­loksena syntyi tulos­ra­portti, jossa oli tiivis­tettynä tärkeimmät keskus­te­lusta esiin nousseet asiat: nykyisen portaalin hyvät ja huonot puolet sekä uudet kehity­sideat.

Haluatko maksi­moida tuotteesi käytet­tä­vyyden?
FixUilta löydät apua käytet­tä­vyys­tes­taukseen ja löydät tuotteesi käytet­tä­vyyden ongel­ma­kohdat.