Graafinen suunnittelu // Brändi // Markkinointi­materiaalit // Netti­sivut // Sisällön­tuotanto

TULEVAI­SUUDEN KASVU­POLUT OY

Tulevai­suuden Kasvu­polut Oy auttaa yrityksiä kasvamaan. He auttavat kasvun esteiden kartoit­ta­mi­sessa avaten uusia mahdol­li­suuksia kehittää yritysten liike­toi­mintaa. He ovat toimineet vuodesta 2012 alkaen.

FixUi on suunni­tellut ja toteut­tanut Kasvu­pol­kujen verkko­sivut. Suunnit­te­lussa tärkeää on ollut huomioida Kasvu­pol­kujen laaja palve­lu­ko­ko­naisuus ja tukea verkko­si­vujen avulla asiakas­han­kintaa. Yrityksen verkko­sivut on yksi tärkeim­mistä markki­noin­ti­ka­na­vista ja oikein suunni­teltuna oival­linen työväline asiakas­han­kintaan.

Suunnit­te­lussa oli tärkeää, että verkko­sivut kuvas­tavat arvok­kuutta sekä sitä ammat­ti­taitoa millä yritys työtänsä tekee. Tärkeää oli myös tuoda esiin yrityksen henki­löstöä ja palve­luita näyttä­västi.

Kaipaa­vatko sinun yritykseni netti­sivusi tyyli­uu­dis­tusta tai onko käynti­korttisi viime vuosi­tu­han­nelta?
FixUilta löydät apua digitaa­lisen tyylin ja toteu­tukseen sekä oman graafisen brändin löytä­miseen.