Graafinen suunnittelu // Yritysbrändi // Kotisivut // Sisällön­tuotanto

PIHAKUNTOON.FIVIHERTYÖ NISKANEN OY

Vihertyö Niskanen Oy on Oulun seudulla toimiva pihara­ken­nuksen ammat­ti­lainen. He toteut­tavat monipuo­liset piharat­kaisut aina suunnit­te­lusta loppusii­voukseen saakka. He palve­levat asiak­kaitaan ympäri vuoden yli 30 vuoden kokemuk­sella.

Suunnit­te­limme ja toteu­timme Vihertyö Niska­selle brädin uudis­tuksen, johon kuului logosuun­nittelu, asiakir­ja­pohjat, esitteet, pika-oppaat, markkinointi­materiaalit, sosiaa­lisen median materi­aaleja ja uudet verkko­sivut. Tavoit­teena oli luoda yritysbrändi, jolla yritys erottuu muista kilpai­li­joistaan ja joka jää mieleen. Tiimimme muodostui graafi­sesta suunnit­te­li­jasta, Web-suunni­te­li­jasta ja sisäl­lön­tuot­ta­jasta. Monipuo­li­sella osaami­sel­lamme pyrimme tekemään uudis­tuk­sesta asiak­kaalle mahdol­li­simman helppoa ja pidimme huolen siitä että hän sai kaiken tarpeel­lisen saman katon alta.

Verkko­si­vuston uudis­tuk­sessa tärkeintä oli tuoda yritysbrändi ja palvelut selkeästi esille. Verkko­sivuja käytetään aktii­vi­sesti myynnin lisää­miseen ja uusien asiakas­kon­taktien hankki­miseen. Pidimme huolen siitä, että verkko­si­vuille on tuotu keinoja kontaktien lisää­miseen (Call to Action, CTA), esim. kilpailut, pika-oppaat ja yhtey­den­ot­to­lo­makkeet.

Löytä­vätkö asiak­kaasi yrityksesi ja palvelusi netistä?
FixUi auttaa ammat­ti­tai­dolla ja sydämellä digipal­ve­luissa.