Discendum Oy

❬ TYÖNÄYTTEET Käyttöliittymä­suunnittelu // Graafinen suunnittelu  Discendum Oy Discendum Oy tarjoaa verkko­pal­ve­luita oppimiseen ja osaamisen hallintaan sekä tuottaa konsul­toin­ti­pal­veluja kaiken­ko­koi­sille toimi­joille. Discen­dumin asiak­kaisiin...

Terve­Media

❬ TYÖNÄYTTEET Käytettävyys // Käytet­tä­vyys­testit // Käyttä­jä­tut­kimus Lääkäriportaali.fi — Terve­Media Terve Media Oy tuottaa ja julkaisee verkko­pal­veluja sekä print­ti­jul­kaisuja tervey­den­huollon ammat­ti­lai­sille; lääkä­reille, hoita­jille,...

Louhi

❬ TYÖNÄYTTEET Käytettävyys­testaus // Käyttöliittymä­suunnittelu // Graafinen suunnittelu // Sähköinen markki­nointi // Asiakas­polut Louhi Louhi tarjoaa webho­telleja, virtu­aa­li­pal­ve­limia ja verkko­tun­nuksia Suomessa n. 18 000 asiak­kaalle. Louhi:n...

Oulun kaupunki

❬ TYÖNÄYTTEET Käytettävyys // Käytettävyys­testaus // Käytet­tä­vyys­ra­por­tointi OULUN KAUPUNKI — INTRANET Akkuna on Oulun kaupungin Share­point-pohjainen intranet, jota kaikki kaupungin työnte­kijät käyttävät työssään. Akkuna oli ollut noin vuoden käytössä,...

Goodwiller Promilless

❬ TYÖNÄYTTEET Käytettävyys // Käytettävyys­testaus // Rapor­tointi Goodwiller Promilless Goodwiller sai alkunsa hyvin inhimil­li­sestä ongel­masta – miksi ei ole olemassa taval­li­selle ihmiselle sovel­tuvaa luotet­tavaa tapaa mitata alkoholi-pitoisuus verestä?...