Sisällön­tuotanto

Merkityksellinen sisällön­tuotanto herättää yrityksesi eläväksi netissä mukaillen asiak­kaasi kulkemaa polkua sivus­tollasi ostopää­tökseen tai yhtey­den­ottoon asti. Hakuko­neop­ti­mointi (SEO) viimeis­telee netti­sivusi ja siellä olevien tietojen löydet­tä­vyyden.

Sisällöntuottaja Anne Väisänen
7

Merkityksellinen Sisällön­tuotanto

Tärkeintä on, että asiak­kaasi löytävät yrityksesi, palvelusi ja tuotteesi sekä kokevat ne kiinnos­ta­viksi. Sivus­tollasi asiak­kaasi polkua seuraileva ja parhaiten palveleva sisältö varmistaa yhtey­denoton tai ostata­pah­tuman. Oikea sisältö kykenee kommu­ni­koimaan ja olemaan vuoro­vai­ku­tuk­sessa asiak­kaasi kanssa sekä saa hänet toimimaan. Sivus­tolle on suunni­teltu sopivia toimin­ta­ke­hot­teita — Call to Actio­neita (CTA). Sisäl­lönjako sosiaa­li­sessa mediassa on vaiva­tonta ja sivut toimivat järke­västi käyttipä asiak­kaasi sitten puhelinta, tablettia tai tieto­ko­netta sivuillasi vierailuun.

Tarkoi­tuk­sel­linen sisältö johtaa toimintaan

Sisältöjä laaditaan ihmisiä varten — asiak­kaitasi. Laadukas sisältö antaa oikean ja hyvän kuvan yrityk­sestäsi, kehittää yritysbrän­diäsi sekä vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiak­kaasi ostamaan palve­luitasi tai tuotteitasi. Hyvä sisältö on selkeää, napakkaa ja kuvastaa yrityksesi arvomaa­ilmaa asiak­kaasi tilan­teeseen sopivan tiedon lisäksi.

Tarkoi­tuk­sel­lisen sisällön tunnus­merkit

Sisällön tuoreus

Tuoreus

Netti­si­vujen sisältö ja ulkoasu ovat ajan tasalla sekä sivut uudis­tuvat ilmeeltään säännöl­li­sesti. Sisällön optimointi on jatkuva prosessi, jotta sivut voivat tarjota aina uusimpaa tietoa.

Sisällön vuorovaikutus

Vuoro­vai­kutus

Jokainen sivu palvelee asiakastasi ja vahvistaa hänen toimin­ta­halua kohti yhtey­den­ottoa tai ostamista mikä näkyy sinulle lisään­ty­neenä asiakas­virtana ja liike­toi­minnan kasvuna.

Nettisivujen nopeus

Nopeus

Asian­mu­kainen ja tarkoi­tuk­sel­linen sisältö on tarjolla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa nopeasti ilman viiveitä. Tiedon etsiminen on asiak­kaalle vaiva­tonta.

Sisällön läheisyys

Läheisyys

Asiakas ja sivusto kommu­ni­koivat sujuvasti sekä luonte­vasti keskenään milloin vaan millä tahansa laitteella. Asiakas kokee netti­si­vuston olevan juuri häntä varten.

Tekstisisällön koukuttavuus

Koukut­tavuus

Netti­si­vuille on suunni­teltu erilaisia houkut­te­levia koukkuja, joilla asiakkaat saadaan viihtymään ja palaamaan sivus­tolle, esimer­kiksi kilpailuja, oppaita ja esitteitä.

Sisältötekstin monipuolisuus

Monipuo­lisuus

Sivus­tolla on sopivasti sekä tietoa että toimin­nal­li­suutta, joka mukautuu palve­lemaan asiakastasi hänen jokaisen sivus­to­vie­railun aikana yhtä tehok­kaasti.

Hakukone­optimoitu (SEO) sisältö

Netti­si­vuston sisällön kannattaa koostua tärkeisiin avain­sa­noihin pohjau­tuviin hakusa­noihin, jotta asiak­kaasi löytävät hakuko­neiden avulla yrityksesi, palvelusi ja tuotteesi. Hakuko­neop­ti­moinnin tehok­kuutta on hyvä mitata ja säätää säännöl­li­sesti. Tavoit­teena on nostaa verkko­sivusi hakutu­losten kärkeen ja ohjata asiak­kaasi valit­semaan juuri sinut.

Merkityksellinen sisällön­tuotanto on paljon muutakin kuin virheetön teksti netti­si­vuilla.