Hyvän netti­sivun sisällön tunnus­merkit

touko 24, 2018 | Hakuko­neop­ti­mointi, Markki­nointi, Sisällön­tuotanto, Verkko­sivut

Netti­si­vujen sisäl­lön­tuo­tantoon käytetään paljon aikaa ja vaivaa. Mistä asioista hyvän sisällön tunnistaa? Löytä­vätkö asiak­kaasi netti­sivusi ja palvelusi helposti? Nosta­vatko hakukoneet sivustosi hakutu­losten kärkeen?

TUOREUS

Netti­si­vujen sisältö ja ulkoasu ovat ajan tasalla sekä sivut uudis­tuvat ilmeeltään säännöl­li­sesti. Sisällön optimointi on jatkuva prosessi, jotta sivut voivat tarjota aina uusinta asiakasta kiinnos­tavaa tietoa.

VUORO­VAI­KUTUS

Jokainen sivu palvelee asiakastasi ja vahvistaa hänen toimin­ta­halua kohti yhtey­den­ottoa tai ostamista mikä näkyy sinulle lisään­ty­neenä asiakas­virtana ja liike­toi­minnan kasvuna.

NOPEUS

Asian­mu­kainen ja tarkoi­tuk­sel­linen sisältö on tarjolla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa nopeasti ilman viiveitä. Tiedon etsiminen on asiak­kaalle vaiva­tonta.

LÄHEISYYS

Asiakas ja sivusto kommu­ni­koivat sujuvasti sekä luonte­vasti yhdessä milloin vaan millä tahansa laitteella. Asiakas kokee netti­si­vuston olevan juuri häntä varten.

KOUKUT­TAVUUS

Netti­si­vuille on suunni­teltu erilaisia houkut­te­levia koukkuja, joilla asiakkaat saadaan viihtymään ja palaamaan sivus­tolle, esimer­kiksi kilpailuja, oppaita ja esitteitä sekä muita toimin­ta­ke­hot­teita.

MONIPUO­LISUUS

Sivus­tolla on sopivasti sekä tietoa että toimin­nal­li­suutta, joka mukautuu palve­lemaan asiakastasi hänen jokaisen sivus­to­vie­railun aikana yhtä tehok­kaasti.

Haluatko apua netti­si­vujesi kanssa? FixUi ‑tiimi valmiina palve­luk­seesi!

Lue lisää: https://fixui.fi/sisallontuotanto/

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Anne Väisänen

Anne Väisänen

Projek­ti­pää­likkö, sisäl­lön­tuottaja

Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä.