Tieto­suo­ja­se­loste

6.6.2018

Tämä on henki­lö­tie­tolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdis­tetty rekis­te­ri­se­loste ja tieto­suo­ja­se­loste FixUi Oy:n asiak­kaille, poten­ti­aa­li­sille asiak­kaille sekä verkko­si­vuston käyttä­jille.

Moi!

Olen Eeva Kangas, FixUi Oy:n toimi­tus­johtaja. FixUin palve­lujen toteut­ta­mi­seksi tarvit­semme muutamia tietoja yrityk­sestäsi sekä yrityksesi yhteys­hen­ki­löistä. Käsit­te­lemme näitä tietoja kuin omiamme: haluamme olla luotta­muksesi arvoisia.

FixUin tieto­suo­ja­se­los­teessa kerromme, miten käsit­te­lemme tietojasi. Tutustu selos­teeseen rauhassa ja ole rohkeasti yhtey­dessä, mikäli sinulla herää jotain kysyt­tävää.

Terveisin, Eeva Kangas

Yhteys­tiedot

FixUi Oy (2426700–9)
Kajaa­ninkatu 10E
90100 Oulu

Eeva Kangas
Toimi­tus­johtaja
+358 408230773
[email protected]

1. Rekis­te­rin­pitäjä

Yritys: FixUi Oy
Y‑tunnus: 2426700–9
Osoite: Kajaa­ninkatu 10 E, 90100 Oulu
Puhelin: 040 8230773

2. Rekis­te­ri­asioista vastaava henkilö

Nimi: Eeva Kangas
Sähkö­pos­tio­soite: [email protected]

3. Kenen tietoja kerätään?

 • Asiakkaat
 • Poten­ti­aa­liset asiakkaat
 • Verkko­si­vuston käyttäjät

4. Henki­lö­tie­tojen käyttö­tar­koitus

Henki­lö­tiedot

Käyttö­tar­koitus

Asiakkaat

Asiakas­suhteen ylläpito

Poten­ti­aa­liset asiakkaat ja verkko­si­vuston käyttäjät

Yhtey­denotto

5. Mitä tietoja kerätään?

Tiedot

Asiakas

Poten­ti­aa­linen asiakas/ Verkko­si­vuston käyttäjä

Käyttö­tar­koitus

Nimi

Yhtey­denpito

Puhelin­numero

 

Yhtey­denpito

Sähkö­pos­tio­soite

Yhtey­denpito

Yritys

Asiakas­suhteen ylläpito/ markki­noinnin kohden­ta­minen

Rooli/tehtävä

 

Asiakas­suhteen ylläpito/ markki­noinnin kohden­ta­minen

IP-osoite

 

Markki­noinnin kohdentaminen/ Analy­tiikka

5. Mitä tietoja kerätään?

Asiakas

Käyttö­tar­koitus

Nimi Yhtey­denpito
Puhelin­numero Yhtey­denpito
Sähkö­posti Yhtey­denpito
Yritys Asiakas­suhteen ylläpito / markki­noinnin kohden­ta­minen
Rooli/tehtävä Asiakas­suhteen ylläpito / markki­noinnin kohden­ta­minen

Poten­ti­aa­linen asiakas / verkko­si­vuston käyttäjä

Käyttö­tar­koitus

Nimi Yhtey­denpito
Puhelin­numero Yhtey­denpito
Yritys Asiakas­suhteen ylläpito / markki­noinnin kohden­ta­minen
IP-osoite Markki­noinnin kohden­ta­minen / Analy­tiikka

6.Henkilötietojen säily­ty­saika

Henki­lö­tietoja säily­tetään asiakas­suhteen ylläpi­tä­misen ajan. Asiak­kuuden päätyttyä FixUi Oy poistaa henki­lö­tiedot tai sovit­taessa säilyttää tietoa pidempään. Tarpeet­tomat yhtey­den­ot­tojen kautta tulleet henki­lö­tiedot poistetaan kerran vuodessa.

Asiak­kaille menevältä uutikir­jeeltä asiakas pääsee itse poistumaan kirjeen mukana tulevan poistu­mis­linkin avulla.

7.Säännönmukaiset tieto­lähteet

Henkilö luovuttaa itse henki­lö­tie­tonsa, joko verkko­vie­railun tai muun henki­lö­koh­taisen tai digitaa­lisen kanssa­käy­misen yhtey­dessä.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohjataan osoit­teeseen:

Osoite: Kajaa­ninkatu 10 E, 90100 Oulu

Sähkö­pos­tio­soite: [email protected]

 

 

 • Tarkas­tusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista
  Sinulla on oikeus pyytää FixUi Oy:lla olevia henki­lö­tie­tojasi tarkas­tet­ta­vaksi. Mikäli havaitset tiedoissa
  puutteita voit pyytää toimit­tajaa täyden­tämään ne ottamalla yhteyttä yhteys­hen­kilöön.
 • Vastus­ta­mi­soikeus
  Sinulla on oikeus koska tahansa kieltää henki­lö­tie­tojesi käsittely, jos koet FixUi Oy:n käyttäneen niitä lainvas­tai­sesti.
 • Poisto-oikeus
  Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätty henki­lö­tieto tai voit pyytää poistamaan ne henki­lö­tiedot, jotka koet tarpeet­to­miksi asiakas­suhteen hoita­mista varten. FixUi Oy joutuu kuitenkin säilyt­tämään joitakin henki­lö­tietoja lain vaatiman ajan.
 • Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tieto­suo­ja­val­tuu­te­tulle, jos koet toiminnan olevan risti­rii­dassa tieto­suo­ja­lain­sää­dännön kanssa.
 • Suora­mark­ki­noin­ti­kielto
  Sinulla on oikeus kieltää käyttä­mästä henki­lö­tie­tojasi suora­mark­ki­nointiin, etämyyntiin, markkina- ja mieli­pi­de­tut­ki­muksiin, profi­lointiin, henki­lö­mat­rik­keliin tai sukutut­ki­mukseen.

9. Tietojen luovu­tukset

Tietoja voidaan luovuttaa FixUi:n toimesta kolman­nelle osapuo­lelle tarpeen mukaan. Tällaisia tilan­teita ovat markki­noin­ti­kam­panjat sekä alihan­kinta. Tietojen omistus ei siirry kolman­nelle osapuo­lelle, eikä kolman­nelle osapuo­lella ole oikeutta tietojen laajempaan käyttöön. FixUi Oy varmistaa, että käytet­tävät palve­lun­tar­joajat noudat­tavat tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä. FixUi Oy käyttää näitä palve­lun­tar­joajia:

 

 • MailChimp
 • Onedrive
 • Lunni

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuo­lelle

Varmuus­ko­pioinnin yhtey­dessä joitakin tietoja voidaan siirtää EU/ETA ‑alueen ulkopuo­lelle, tällä varmis­tetaan tietojen säilyvyys vikati­lan­teessa, jossa pääpal­ve­limet menevät epäkuntoon.

FixUi Oy varmistaa palve­lun­tar­joajien kuulu­vuuden EU:n ja Yhdys­val­tojen väliseen Privacy Shield ‑ohjelmaan, jonka tehtävänä on turvata euroop­pa­laisten henki­lö­tie­tojen tietoturva Yhdys­val­loissa. Komissio on todennut, että järjestely turvaa tieto­suojan riittävän tason.

11. Rekis­terin suojauksen periaatteet

FixUi Oy haluaa varmistaa, että henki­lö­tietosi suojataan mahdol­li­simman tehok­kaasti. FixUi Oy turvaa henki­lö­tietosi seuraa­villa toimin­ta­pe­ri­aat­teilla:

 •  Rekis­terin sisäl­tämiin henkiö­tie­toihin pääsevät ja niitä ovat oikeu­tettuja käyttämään vain ennalta määri­tellyt FixUi Oy:n työnte­kijät.
 • Henki­lö­tiedot sijait­sevat tieto­jär­jes­tel­mässä, joka on suojattu käyttä­jä­tun­nuksin ja salasanoin.
 • Rekis­terin sisäl­tämät tiedot sijait­sevat lukituissa tiloissa.
 • Rekis­te­ristä otetaan säännöl­li­sesti varmuus­kopiot.

12. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni teksti­tie­dosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnis­tamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraamaan sivuston analy­tiikkaa, joka auttaa meitä paran­tamaan toimin­taamme:

 • IP ‑osoite
 • kellonaika
 • vieraillut sivut
 • selain­tyyppi
 • mistä verkko-osoit­teesta käyttäjä on tullut verkko­si­vuille