Huippuja kokemuksia

helmi 18, 2019 | Käytettävyys, Palvelu­muotoilu, UX

Yksi asioista, jonka ihmiset muistavat parhaiten kokemuk­sistaan, ovat huippu­hetket. Silti leijo­nanosa suunnit­te­lusta painottuu käytet­tä­vyy­son­gelmien ratkai­se­miseen ja vain pieni siivu huippu­ko­ke­musten suunnit­teluun. Onko tämä suoma­laista menta­li­teet­tiamme? Ratkai­su­kes­keistä insinöö­ri­pe­rimää? Pohjoista pessi­mismiä?

Tottakai ongelmien ratkai­se­minen ja virheiden korjaa­minen on tärkeää ja se täytyy tehdä. Sanotaankin, että hyvä käytettävyys on näkymä­töntä: Kun palvelu toimii hyvin, sitä ei huomaakaan. Käyttä­jä­ko­kemus taasen on luonteeltaan erilaista: Sen tuntee. Jos palve­lussa on ongelmia, se alkaa ärsyttää tai turhauttaa. Kun palvelu taasen onnistuu, se ilahduttaa, jopa parhaim­millaan aikaansaa elämyksen!

Miten siis saisimme muovattua design-kulttuu­riamme enemmän kohti huippu­ko­ke­musten suunnit­telua? Se on helpompaa joillakin aloilla, kuten pelisuun­nit­te­lussa tai vaikkapa matkailuun liitty­vissä palve­luissa. Mutta miten myös “tylsemmät tai työka­lu­maiset” palvelut voisivat antaa asiak­kailleen huippu­ko­ke­muksia? Jos niitä on hankala upottaa itse työkalun käyttöön, voisiko yrityksen kokonais­pal­velua katsoa laajemmin ja miettiä, miten asiak­kaita voitaisiin ilahduttaa ja YLLÄTTÄÄ!

Miten sinä voisit yllättää asiak­kaasi positii­vi­sesti ja aiheuttaa mukavan muiston?

Ps. Jos et keksi, heitän ilmoille toisenkin syötin: Jos olet yrittäjä tai päättä­vässä asemassa, entä omat työnte­ki­jänne? Miten voisitte antaa heille palkit­sevia ja ylpeyttä aiheut­tavia tunte­muksia? 

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Elina Koski

Elina Koski

Käyttä­jä­ko­kemus- ja visuaa­linen suunnittelija

Elina muotoilee kaiken, mitä käsiinsä saa: palvelut, tuotteet, grafiikat ja käyttä­jä­ko­ke­mukset.