Millainen on hyvä verkkosivu?

kesä 7, 2018 | Graafinen suunnittelu, Markki­nointi, Verkko­sivut

Millainen on hyvä verkkosivu?

Hyvä verkkosivu ihastuttaa, huono vihas­tuttaa. Ensivai­ku­telma on tärkeää verkko­maa­il­massa, jossa ratkaisuja tehdään vain muuta­missa sekun­neissa. Hyvältä sivulta asiakas löytää nopeasti etsimänsä. Hyvä verkkosivu heijastaa yrityksen brändiä, löytyy hakuko­neista ja toimii myynnin työkaluna.

SIVUJEN TOIMIVUUS

Tietoa tuotteista ja palve­luista etsitään yhä enemmän mobii­lissa. Mobii­liop­ti­moitu sivu löytyy paremmin hakuko­ne­tu­lok­sissa ja on käyttä­jäys­tä­väl­linen sisällön skaalau­tuessa näytön koon mukaan. Sisältö on siten luetta­vissa yhtä hyvin niin mobii­lissa, table­tissa, läppä­rissä kuin pöytä­ko­neella.

SISÄLTÖ ON YKKÖNEN

Yrittä­jällä on yleensä monta rautaa tulessa. Verkko­si­vujen suunnittelu kannat­taakin jättää ammat­ti­laisen harteille. Kokeneet suunnit­te­lijat tietävät mitä hyvältä verkko­si­vulta vaaditaan.

Yrittäjän tehtä­väksi jää keskittyä sivujen sisältöön. Yrittäjän on hyvä pohtia keitä verkko­si­vujen käyttäjät ovat ja miten sisältö palvelee heidän tarpeitaan. Kun yrityksen kohde­ryhmä ja tavoitteet ovat hyvin määri­teltyjä, itse loppu­tuo­toksen voi jättää hyvin ammat­ti­laisen tehtä­väksi.

Sisäl­lön­tuot­tajat ovat koulineet itsestään myynti­pu­heiden kirjoit­tajia ja sanoman kiteyt­täjiä. Web-desig­ner/­graa­finen suunnittelija on harjaan­tunut tietämään mikä tai mitkä elementit toimivat sivuilla katseen­van­git­sijana. Eye catcher on yleensä monen tekijän; kuvan/kuvituksen, fontti­tyylien, ‑kokojen ja ‑värien sauma­tonta yhteis­peliä.

TRENDINÄ SELKEYS JA KÄYTETTÄVYYS

Web-desig­ner/­graa­fikko pitää myös huolen siitä, että sivuston rakenne ja navigointi on kunnossa. Tieto on hyvin jäsen­neltyä ja organi­soitua eikä oleel­lisia asioita ole piilo­tettu epämää­räisiin paikkoihin tai monen klikkauksen taakse.

Hyvässä verkko­si­vussa yrityksen ydinviesti löytyy ensivil­kai­sulla ja miellyttävä ulkoasu houkut­telee jatkamaan sivuilla navigointia.

Selkeät ja houkut­te­levat call to action (CTA) ‑painikkeet tekevät tuotteen tai palvelun tilaa­misen helpoksi. Hyvä design takaa, ettei sivulla navigoi­dessa jää epäsel­vyyttä siitä, mikä on klikattava linkki ja minne klikkaus johtaa.

Trendinä on, että verkko­sivut ovat kehit­ty­mässä ulkoa­sultaan ja käytet­tä­vyy­deltään yhä selkeäm­miksi. Meillä FixUilla käytettävyys onkin sydämen asia.

Lue verkko­si­vuista myynnin työkaluna:
https://colorlib.com/wp/landing-page-examples/
https://www.elegantthemes.com/blog/divi-resources/premium-divi-layouts-for-landing-pages

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Katja Huotari

Katja Huotari

Graafinen suunnittelija

Hei, Olen Katja (KM, TaK) yritys­mark­ki­nointiin erikois­tunut graafinen suunnittelija. Tuotan markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin.