Miten netti­sivut yrityksille FixUi:lla raken­netaan?

kesä 13, 2018 | Graafinen suunnittelu, Käytettävyys, Markki­nointi, Sisällön­tuotanto, Verkko­sivut

Miten nettisivut valmistuu

Tiesitkö, että tehok­kaiden netti­si­vujen rakentaminen yrityk­sellesi ei ole harras­te­li­ja­koo­darin hommaa? Netti­si­vujen rakentaminen on monipuo­lista työtä, jossa tarvitaan hyvää osaamista eri osa-alueilta. Meidän tavoit­teena on aina ymmärtää asiakas­yri­tyk­semme sanoma, brändi, liike­toi­minta, tuotteet ja palvelut sekä asiakas­kunta, joka uudella netti­si­vus­tolla vierailee ja tekee ostotoimia. 

Asiak­kaita houkut­te­levan ulkoasun suunnit­teluun tarvitaan ideari­kasta graafikkoa, joka ymmärtää huomioida asiakas­yri­tyksen tyylin ja erityis­vaa­ti­mukset netti­si­vuista. Graafikon tehtävänä on suunni­tella yksilöl­linen, yrityksen brändin mukainen ja sen asiak­kaita puhut­televa netti­si­vuston ulkoasu huomioi­malla helppo­käyt­töisyys, selkeys, toimin­to­kutsut ja asiakkaan kulkeman polun seuraa­minen. 

Koukut­tavan sisällön laadintaan kannattaa käyttää sisäl­lön­tuot­tajaa, joka laatii teksti­si­sällön huomioiden yrityksen asiak­kaiden tärkeimmät avain­sanat, joilla he etsivät yrityksen palve­luita ja tuotteita. Sisäl­lön­tuottaja myöskin luo asiakasta kiinnos­tavaa ja koukut­tavaa sisältöä jokaiseen asiakkaan sivuilla viettämiin mikro­hetkiin. Hän myös varmistaa, että sivuston sisällöt vastaavat hakuko­neop­ti­moinnin vaati­muksia.  

On tärkeää huomioida hyvän käytet­tä­vyyden merkitys; se miten asiakkaan on helpointa liikkua sivus­tolla ja löytää sieltä häntä kiinnos­tavat asiat. Käytet­tä­vyys­asian­tun­tijan vastuulla on huolehtia siitä, että asiakas ohjautuu sivus­tolla selkeästi ja viihtyy sivus­tolla mahdol­li­simman pitkään löytäen häntä kiinnos­tavat asiat. 

Netti­si­vujen koodaa­mis­työhön WordPres­sillä tarvitaan asian­tun­tijaa, joka tuntee tekno­logian uutuudet ja nykyajan vaati­mukset, kuten tietoturva-asiat ja respon­sii­vi­suuden – sivuston oikean näkyvyyden myös mobii­lissa ja table­teilla tieto­koneen lisäksi. Web-suunnittelija vastaa sivuston teknisten ratkai­suiden suunnit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta. Hän kokoaa sivuston kasaan ja varmistaa sen toimi­vuuden. Hän myös vastaa sivuston ylläpi­dosta ja asiakkaan koulu­tuk­sesta. Web-suunnittelija on myös apunasi kaikissa verkko­si­vustoon liitty­vissä pulmissa.  

Asian­tun­ti­ja­tii­mimme työsken­telee lähei­sesti läpi projektin. Tällä varmis­tamme tuotteemme hyvän laadun läpi eri työvai­heiden. Verkkosivu-projekti pyörähtää useaan otteeseen jokaisen työpöy­dällä, ennen julkaisua.  

Varmista siis, että netti­si­vu­tii­mistäsi löytyvät oikeat asian­tun­tijat eli graafikko, sisäl­lön­tuottaja, web-koodari ja käytet­tä­vyys­asian­tuntija. Huomioi myös se, että palkkaamasi tiimi työsken­telee itsenäi­sesti ja sinä voit ottaa rennosti. 

Näin saat tehok­kaasti näkyvät netti­sivut ja myyt takuulla enemmän.  

Terve­tuloa FixUi:lle ilmaiseen työpajaan kartoit­tamaan yrityk­sellesi parhaat digitaa­liset palve­lu­rat­kaisut! 

Varaa aika pian osoit­teesta: https://nettisivutyrityksille.fi/  

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoit­tajat

Anne Väisänen

Anne Väisänen

Projek­ti­pää­likkö, sisäl­lön­tuottaja

Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä.

Tuomas Jaakkola

Tuomas Jaakkola

Web-suunnittelija

Jos sinulla on ongelmia sivujesi päivit­tä­misen kanssa tai tarvitset yrityk­sellesi kokonaan uudet sivut, olen oikea mies hommaan!