Tehokkaan netti­si­vuston tunnus­merkit – miksi satsata uusiin sivuihin?

kesä 5, 2018 | FixUi, Graafinen suunnittelu, Markki­nointi, Sisällön­tuotanto, Verkko­sivut

Miksi netti­si­vujen ulkonäöllä ja toimin­nal­li­suuk­silla on merki­tystä? 

Jokainen yritys tarvitsee lisää asiak­kaita ja toivoo nykyisten asiak­kaiden pysyvän palve­lujen käyttäjinä. Jotta asiak­kaasi löytävät palvelusi netistä ja haluavat käyttää niitä, tarvitset juuri sinun asiak­kaillesi suunni­tellut erityiset ja koukut­tavat netti­sivut. Aina löytyy kilpai­li­joita, jotka tarjoavat saman­tyyp­pisiä palve­luita ja tavoit­teenasi on erottautua heistä positii­vi­sella tavalla. Lisäksi netti­si­vujesi täytyy toimia nopeasti puheli­mella ja table­tilla yhtä hyvin kuin tieto­ko­neella sekä tieto­turvan on oltava kunnossa. Tämäkään ei vielä riitä vaan lisäksi asiak­kaasi on löydettävä verkko­sivusi oikeilla hakusa­noilla netistä.

Asiakas on keskiössä, sivusto palvelee hänen tarpeitaan eikä sinun omia. Sivuston tarkoi­tuskaan ei ole palvella kaikkia sivus­tolla kävijöitä vaan yrityksesi asiak­kaita tai mahdol­lisia asiak­kaita. Sivusto, jossa on kaikkea kaikille ei kiinnosta ketään. Netti­si­vuston kannattaa kuvata yrityksesi uniikkia tyyliä ja samalla olla hyödyl­linen sen asiakas­kun­nalle. Hyödyl­liset netti­sivut tarjoavat tietoa, opastavat toimintaan, raken­tavat luotta­musta, palve­levat, ovat arvokkaat, auttavat ja viihdyt­tävät. Tarjotun tiedon täytyy olla lisäksi oikeaa ja ajanta­saista.

Aikai­semmin riitti, että yrityk­sellä on asial­liset sivut, jossa kerrotaan sen palvelut ja kuinka ottaa yhteyttä. Nykyisin sivuston ulkoasun täytyy saada kohde­asiakas pysymään sivus­tolla ja tekemään haluttuja tilaus- tai ostotoimia.

Meri-Lapin Keskus­pe­sulan vanha kotisivu:

FixUi Oy:n suunnit­telema ja toteuttama Meri-Lapin Keskus­pe­sulan uusi kotisivu:

Ennen ja jälkeen kuvat FixUi:n toteut­ta­mista netti­si­vuista. Ennen kuvissa on yrityksen vanhat sivut ja jälkeen kuvassa FixUi:n tekemät uudet sivut. Kumpi sivus­toista vaikuttaa sinusta kiinnos­ta­vam­malle ja luotet­ta­vam­malle?

Tutustu Meri-lapin keskus­pe­sulan verkko­si­vuihin tarkemmin osoit­teessa: http://www.meri-lapinkeskuspesula.fi/

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Anne Väisänen

Anne Väisänen

Projek­ti­pää­likkö, sisäl­lön­tuottaja

Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä.